Tiskové zprávy

30. 5. 2013 16:41

Legislativní rada vlády schválila návrhy zákonů navazující na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti

Legislativní rada vlády ve čtvrtek 30. května 2013 schválila návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

 Předložené návrhy zákonů jsou předkládány v návaznosti na návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který je v současné době projednáván v Parlamentu České republiky. Hlavním cílem navržené úpravy je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí, zlepšení celkového hospodaření České republiky, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Základními oblastmi právní úpravy jsou:

- definice veřejných institucí tvořící sektor veřejných institucí,
- pravidel rozpočtové transparentnosti, která stanoví způsob a postup poskytování jednoznačných informací o hospodaření s veřejnými rozpočty,
- způsobu, podmínek a strategie sestavování rozpočtů a střednědobého rozpočtového výhledu,
- pravidla pro stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí a vztah k přípravě státního rozpočtu,
- postupu samosprávného územního celku v případě překročení dluhového limitu ve stanoveném období a sankce za porušení tohoto postupu,
- působnosti a fungování Národní rozpočtové rady jako funkčně, finančně a personálně nezávislé instituce, která by měla monitorovat a vyhodnocovat plnění fiskálních cílů vlády a způsob jmenování jejich členů.


Legislativní rada vlády dále projednala:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novela zákona o přestupcích zavádí centrální evidenci přestupků vedenou Rejstříkem trestů. Údaje o přestupcích by byly evidovány po dobu 5 let. Cílem této evidence je přísnější postih recidivy vybraných přestupků (přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku).

Navrhovaná úprava postihuje recidivu zejména odstupňováním výše dosavadních sankcí. Sankce za opakované rušení nočního klidu se zvyšuje z dosavadních 5 tisíc až na 15 tisíc, sankce za drobné krádeže až na 30 tisíc a například sankce za černou skládku až na 75 tisíc korun. Recidivistům by navíc hrozil zákaz pobytu. Lidé, kteří byli v posledních třech letech opakovaně pravomocně uznáni vinnými z přestupku, by se také nemohli stát policisty a byl by pro ně komplikovanější získat zbrojní pas.

Legislativní rada vlády návrh zákona nedoporučila vládě ke schválení z důvodu nesouhlasu s koncepcí navržené úpravy.

  • Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě a o změně souvisejících zákonů

Cílem návrhu zákona je podřídit soukromé bezpečnostní služby samostatné právní úpravě, kdy stávající úprava v režimu živnostenského zákona není dostatečná. Provozování soukromých bezpečnostních služeb se vyznačuje specifickými zvláštnostmi, které jsou pro ně charakteristické oproti jiným podnikatelským aktivitám. Předložený návrh rovněž zavádí regulaci bezpečnostních činností vykonávaných pro vlastní ochranu fyzických a právnických osob.

Předložený návrh zákona tak vedle úpravy poskytování soukromé bezpečnostní služby, do které spadá výkon typických bezpečnostních činností jako je například ostraha majetku a osob, činnost soukromých detektivů, převoz hotovosti a cenin, technická služba k ochraně osob a majetku nebo bezpečnostní poradenství, stanoví i podmínky zajišťování bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu.

Návrh zákona obsahuje i novely souvisejících zákonů, zejména živnostenského zákona, správního řádu, zákona o správních poplatcích a zákoníku práce.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter