Tiskové zprávy

18. 6. 2021 15:40

LRV se zabývala problematikou významné tržní síly při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a státní organizací Správa dálnic a silnic

Legislativní rada vlády na svém 253. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 17. června 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití a návrh věcného záměru zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic.

Nejprve se Legislativní rada vlády zabývala návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, který připravilo Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem navrhované úpravy je zejména částečná transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Diskuze Legislativní rady vlády k návrhu zákona se vedla například nad rozsahem a úplností transpozice, možností zavedení tzv. oboustrannosti, tedy i ochrany odběratelů, kteří mohou být ve vztahu k dodavateli v postavení slabší smluvní strany, včetně zavedení katalogu zakázaných obchodních praktik ze strany dodavatele, definicemi odběratele a dodavatele, vymezením významné tržní síly nebo problematikou regulace povinných náležitostí smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem s významnou tržní silou. S ohledem na charakter připomínek, které k návrhu zákona členové Legislativní rady vlády vznesli, vyústila tato diskuze v závěr přerušit jeho projednávání za účelem jeho dopracování podle připomínek a doporučení Legislativní rady vlády.


Následně Legislativní rada vlády projednávala návrh věcného záměru zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic, který vládě předložilo Ministerstvo dopravy. Cílem návrhu zákona, který má být vypracován na základě tohoto návrhu věcného záměru zákona, má být provedení systémových změn v organizačním zajištění výstavby, jakož i správy a údržby dopravní infrastruktury, které povedou k efektivnějšímu řízení celého sektoru. Konkrétně by na základě návrhu zákona navazujícího na předložený návrh věcného záměru  mělo dojít k transformaci státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťující v současné době výstavbu a správu dálnic a silnic I. třídy na jinou právní formu, a to na státní organizaci vycházející v základu z úpravy podmínek fungování státního podniku a zohledňující specifika oblasti výstavby a správy dopravní infrastruktury. V rámci rozpravy k návrhu věcného záměru zákona se Legislativní rada vlády zabývala zejména otázkou vhodnosti zvolené právní formy státní organizace a jejího vztahu k platné úpravě státního podniku. Výsledkem projednání je doporučení Legislativní rady vlády návrh věcného záměru zákona schválit s tím, že její připomínky budou zapracovány do návrhu zákona navazujícího na schválený věcný záměr zákona.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter