Tiskové zprávy

13. 9. 2012 15:13

Výsledky 104. zasedání LRV dne 13. 9. 2012

Legislativní rada vlády projednala na svém 104. zasedání ve čtvrtek 13. září 2012 následující návrhy zákonů:

1. Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) č.j. 713/12.

Cílem předloženého návrhu ústavního zákona je vytvořit právní základ k tomu, aby bylo možno dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků, a to i v případě běžných konjunkturálních výkyvů. K tomu je navrhováno zejména stanovit numerická fiskální pravidla pro všechny veřejné instituce, zakotvit maximální limit pro výši vládního dluhu, a to včetně opatření, která je nutno učinit v případě, že se bude vykazovaná úroveň vládního dluhu této hranici blížit, zpřesnit rozpočtová pravidla pro územně samosprávné celky, zřídit Národní rozpočtovou radu jako funkčně, finančně i personálně nezávislou instituci, která bude monitorovat a vyhodnocovat plnění fiskálních cílů vlády, stanovit transparentní pravidla pro zveřejňování vybraných informací.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu ústavního zákona přerušila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek a guvernér České národní banky Ing. Miroslav Singer, Ph.D.) č.j. 663/12.

Účelem předloženého návrhu zákona je odstranit v právní úpravě postavení a působnosti České národní banky neslučitelnosti této úpravy s úpravou postavení a působnosti centrálních bank členských států Evropské unie obsaženou v právu EU, které jsou od vstupu České republiky do Evropské unie opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky. Zároveň si předložený návrh zákona klade za cíl odstranit další nedostatky stávající právní úpravy plynoucí z uplatňování zákona o České národní bance po vstupu České republiky do Evropské unie v praxi a vzniklé v souvislosti s přenesením výkonu dohledu nad provozováním podnikatelských činností na finančním trhu ze zrušených Komise pro cenné papíry a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a z Ministerstva financí do působnosti České národní banky. K tomu účelu je zejména navrženo blíže vymezit úlohu České národní banky při výkonu její působnosti spočívající v péči o finanční stabilitu, zejména v oblasti tzv. makroobezřetnostní politiky, zpřesnit úpravu důvodů odvolávání členů bankovní rady, doplnit a zpřesnit rozsah vlastní činnosti České národní banky na kapitálovém trhu, zejména co se týče emise a evidence cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi, zpřesnit úpravu působnosti České národní banky spočívající v péči o bezpečnost, stabilitu a rozvoj platebních a vypořádacích systémů, podrobněji a přesněji upravit působnost České národní banky v oblasti výkaznictví a statistiky, precizovat právní úpravu správního trestání a správního řízení vedeného Českou národní bankou, vyjasnit otázku nakládání s majetkem České národní banky včetně devizových rezerv, zrušit Výbor pro finanční trh, jehož úloha již byla překonána.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

3. Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) č.j. 720/12.

Cílem předložených návrhů zákonů je upravit samostatným zákonem veřejnoprávní regulaci provozování směnárenské činnosti. Tato problematika je v současné době upravena v zákoně č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava reaguje na skutečnost, že smyslem regulace směnárenské činnosti již v současné době nejsou devizově právní aspekty, nýbrž potřeba upravit způsob provozování této činnosti včetně výkonu dohledu nad jejím provozováním obdobně, jako jsou tyto věci upraveny pro ostatní sektory finančního trhu. K tomu účelu je zejména navrhováno nově upravit podmínky poskytování směnárenské činnosti tzv. nebankovními provozovateli, které návrh zákona označuje jako směnárníky , nově stanovit pro všechny subjekty provozující směnárenskou činnost, tj. vedle směnárníků, i pro banky a spořitelní a úvěrní družstva a pro Českou národní banku, povinnosti ve vztahu k jejich klientům směřující k ochraně spotřebitele, týkající se náležitostí a způsobu uveřejňovaní kurzovního lístku, informovaní o podmínkách smluvního vztahu, jehož předmětem je směna měny, před jejím uskutečněním, vydání dokladu o provedení směnárenského obchodu, uchovávání dokladů prokazujících řádné provozování směnárenské činnosti.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter