Tiskové zprávy

8. 8. 2013 15:57

Výsledky 124. zasedání LRV dne 8. 8. 2013

Legislativní rada vlády projednala na svém 124. zasedání ve čtvrtek 8. srpna 2013 následující návrhy zákonů:

1. Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (předkládá předseda vlády Ing. Jiří Rusnok a ředitel Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušan Navrátil) č.j. 753/13.

Cílem návrhu zákona je stanovit podmínky spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a zakotvit oprávnění a povinnosti v dané oblasti s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru. Nastavením postupu pro subjekty, které budou zatíženy zákonnou regulací, se zajistí detailnější přehled o hrozbách a rizicích, jež se vyskytují v kybernetickém prostoru, čímž se umožní neprodleně reagovat na hrozby, které ohrožují bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb a sítí elektronických komunikací. Podle předkladatelů není cílem návrhu zákona postihnout a eliminovat všechna rizika, která se mohou dotknout všech uživatelů kybernetického prostoru, ale ochránit alespoň tu část infrastruktury, která je pro fungování státu významná a jejíž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmu České republiky. Posílení ochrany kritické informační infrastruktury je i cílem aktivit Evropské komise, které k dosažení maximální kybernetické bezpečnosti vyžadují vybudování právního rámce pro institucionální a technické zajištění spolupráce na mezinárodní i národní úrovni, koordinaci opatření při prevenci i odstraňování následků kybernetických bezpečnostních incidentů a pro další činnosti nezbytné ke zvyšování všeobecného povědomí o kybernetických hrozbách a jejich eliminaci.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (předkládá místopředseda vlády a ministr vnitra Ing. Martin Pecina a ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Jan Podivínský) č.j. 384/13.

Cílem návrhu zákona je především zjednodušení přístupu k informacím, zvýšení vymahatelnosti práva na informace a odstranění některých nedůvodných odchylek procesních postupů od správního řádu. Návrh zákona obsahuje zejména tyto změny: začlenění práva na přístup k informacím o životním prostředí dosud speciálně upraveného v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu informace o životním prostředí, do obecného režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zavedení tzv. informačního příkazu, umožňujícího nadřízenému orgánu uložit povinnému subjektu přímé poskytnutí informace, pokud neexistuje zákonný důvod pro její odmítnutí, zavedení tzv. testu veřejného zájmu, v němž bude muset povinný subjekt v případě existence zákonného důvodu odmítnutí žádosti o informace posoudit, zda není namístě zákonnou ochranu ve veřejném zájmu prolomit, zavedení povinné publikace interních předpisů, které upravují činnost povinného subjektu navenek, upřesnění některých zákonných důvodů pro neposkytnutí informace, úpravu poskytování informací o platech a odměnách pracovníků povinných subjektů. Návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím je předložen vládě k rozhodnutí ve variantních řešeních v oblasti úpravy poskytování informací o platech, mzdách, odměnách a jiném obdobném plnění (čl. I bod 33), v oblasti úpravy výčtu důvodů pro neposkytnutí informací obsaženém v § 11 odst. 4 zákona, a v úpravě procesního postupu při vyřizování žádostí o informace.

 Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídícím a kontrolním systému) (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Jan Fischer, CSc.) č.j. 645/13.

Cílem předloženého návrhu zákona je zjednodušit řídicí a kontrolní systém ve veřejné správě České republiky. Řídicí a kontrolní systém veřejné správy podle návrhu zákona tvoří finanční řízení a kontrola hospodaření s finančními prostředky, interní audit a centrální harmonizace zásad finančního řízení a kontroly a interního auditu a výkon dozoru. Návrh zákona stanoví zejména prvotní odpovědnost správce veřejného rozpočtu za nastavení řídicího a kontrolního systému v jeho působnosti. Tato úprava by měla směřovat k omezení korupčního jednání. Návrh zákona dále jednoznačně stanoví, kdo je zodpovědný za danou finanční operaci a umožňuje tuto osobu za nezákonné rozhodnutí postihnout. Předložený návrh rovněž minimalizuje duplicitní výkon kontrol, tak, že kontrolní orgán podle tohoto zákona přejímá výsledky kontrol jiných subjektů, které jsou oprávněny k výkonu stejné kontroly podle jiných právních předpisů. Do výkonu auditu, který je v působnosti Ministerstva financí, se navrhuje zapojit i orgány Finanční správy České republiky. Nově se navrhuje vytvoření informačního systému koordinace plánování výkonu kontrol a auditu veřejné finanční podpory, spravovaný Ministerstvem financí. V oblasti systému interního auditu návrh zákona vytváří předpoklady pro zajištění funkční a organizační nezávislosti při výkonu funkce interního auditu, a to v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu. Nově se navrhuje fakultativní možnost zřízení výborů pro audit v případě, které by měly funkci poradního orgánu, pokud to správce veřejného rozpočtu považuje za účelné,. V rámci centrální harmonizace finančního řízení a kontroly návrh posiluje úlohu Ministerstva financí zejména v oblasti dozoru nad nastavením finančního řízení a kontroly a interního auditu u správců veřejných rozpočtů v souladu s požadavky zákona.

 Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

4. Upravené znění návrhu věcného záměru zákona o zajištění právní pomoci (předkládá ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Marie Benešová) č.j. 705/13.

Předložený návrh věcného záměru zákona má být základem pro vypracování nové právní úpravy, která si klade za cíl vytvořit systém poskytování právní pomoci fyzickým a právnickým osobám jako žadatelům o právní pomoc, pokud v důsledku své sociální situace nemohou využívat právní služby k ochraně svých práv; návrhem není vyloučeno poskytování právní pomoci podle jiných právních předpisů. Podle předloženého věcného záměru zákona mají být novou právní úpravou vymezeny úrovně a oblasti poskytované právní pomoci, stanoven okruh žadatelů právní pomoci a jejích poskytovatelů, dále pak například mají být upraveny otázky týkající se seznamu poskytovatelů právní pomoci, stanoveny podmínky pro přiznání právní pomoci, řešeny způsoby financování nového systému a jeho kontrolní mechanizmy. Navrhovaná právní úprava si vyžádá novelizaci dalších zákonů, například občanského soudního řádu, soudního řádu správního, správního řádu, zákona o advokacii a zákona o soudech a soudcích.

 Legislativní rada vlády projednávání návrhu věcného záměru zákona přerušila s tím, že bude předkladatelem stažen.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter