Tiskové zprávy

24. 7. 2014 18:07

Výsledky 130. zasedání LRV dne 24.7.2014

Legislativní rada vlády projednala na svém 130. zasedání ve čtvrtek 24. července 2014 následující návrhy zákonů:

1. Upravený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc.) č.j. 454/14.

Cílem předloženého návrhu zákona je zjednodušit postavení nezastoupeného účastníka nalézacího a exekučního řízení tak, aby i účastník řízení, který nebyl v  řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu, měl právo na náhradu hotových výdajů ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, aniž by musel výši zmíněných výdajů doložit. Návrh zákona si rovněž klade za cíl upravit některá ustanovení občanského soudního řádu, týkající se nařízení výkonu rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů, a dále ustanovení exekučního řádu, týkající se  například součinnosti třetích osob v exekučním řízení a náhrady nákladů účastníka tohoto řízení.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc.) č.j. 719/14.

Cílem předloženého návrhu je přehodnotit okruh trestných činů, za které mohou být právnické osoby postiženy. Dosavadní úpravu, podle které mohou být právnické osoby trestně odpovědné pouze za trestné činy, které jsou v zákoně výslovně uvedeny, je navrženo nahradit principem zcela opačným, podle kterého mají být právnické osoby zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno. V souvislosti s touto změnou jsou navrženy některé další změny zákona. Shodně s trestním zákoníkem se navrhuje upravit zásadu univerzality, podle níž mají být některé trestné činy postihovány podle českého práva bez ohledu na místo spáchání protiprávního jednání a na osobu pachatele, a také okruh trestných činů, u nichž má být vyloučen zánik odpovědnosti uplynutím promlčecí doby. Dále se navrhuje rozšířit okruh trestných činů, u nichž je vyloučeno uplatnění účinné lítosti jako důvodu zániku odpovědnosti za trestné činy, o další tzv. korupční trestné činy, tedy trestné činy pletich v insolvenčním řízení (§ 226 trestního zákoníku), pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b) nebo c) trestního zákoníku, pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 písm. b) nebo c) trestního zákoníku., nebo trestných činů porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) trestního zákoníku nebo sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 3, 4 trestního zákoníku.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (předkládá 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Ing. Andrej Babiš) č.j. 571/14.

Cílem předloženého návrhu zákona je odstranit nedostatky a nepřesnosti v oblasti právní úpravy způsobu hospodaření územních samosprávných celků stanovením jasných pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů a redukovat ty právní úpravy, které představují překážky implementace evropských a investičních fondů. Návrh zákona tak představuje jeden z nástrojů směřujících k naplnění cílů stanovených vládou pro oblast poskytování těchto finančních prostředků z územních rozpočtů v rámci Strategie vlády v boji proti korupci a implementace evropských a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020. K naplnění uvedeného cíle se zejména navrhuje - stanovit náležitosti záměru poskytovatelů, kterými jsou územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti, poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na jím stanovený účel, - stanovit podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, - výslovně upravit příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, - posílit postavení poskytovatele dotace, - zrušit ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne 1 000,- Kč, - zavést možnost zjednodušeného vykazování některých výdajů paušální částkou, - umožnit při splnění stanovených podmínek sčítání odvodů za porušení méně závažné povinnosti.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona neschválit.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA) č.j. 739/14.

Cílem předloženého návrhu novely školského zákona je zejména nově upravit pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně se navrhuje zřízení registru pedagogických pracovníků, zavedení jednotných zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem, zpřístupnění přípravných tříd základní školy všem dětem, obnovení pravidla jmenování ředitelů veřejných škol do pracovního poměru na dobu neurčitou a úprava rozhodování škol o právech a povinnostech v oblasti veřejné správy má být uvedena do souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu. Novela zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením odstraňuje některé nedostatků vyplývající z aplikace tohoto zákona. Smyslem novely zákona o specifických zdravotních službách pak je koncentrovat zjišťování zdravotní způsobilosti žáků a studentů k praktickému vyučování, resp. odborné praxi, do fáze přijímacího řízení a do okamžiku prvního zařazení žáka nebo studenta do praktického vyučování nebo praktické přípravy.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj) č.j. 775/14.

Zákon o významné tržní síle byl přijat v roce 2009 s tím, že měl vymezit pro potřeby ochrany hospodářské soutěže skutkovou podstatu zneužití významné tržní síly, jež umožňuje některým soutěžitelům vynucování si jednostranně výhodnějších podmínek, a vytvořit nástroje pro posuzování a zamezení těmto praktikám. Podle důvodové zprávy k tehdejšímu poslaneckému návrhu byl zákon koncipován jako speciální právní úprava ve vztahu k zákonu o ochraně hospodářské soutěže. Přijatý zákon je však od počátku předmětem ostré kritiky odběratelů a  odborníků. Předložený návrh zákon, v návaznosti na předchozí doporučení Legislativní rady vlády (např. zpřesnit definici významné tržní síly a podmínky zákazu jejího zneužití, nahradit některá označení subjektů obecným pojmem podnikatel a uvést návrh do souladu s úpravou užitou v novém občanském zákoníku), se řídí následujícími principy: počítá se zachováním stávajícího zákona o významné tržní síle a nepočítá s úpravou jiných právních předpisů, předmětem právní úpravy budou pouze vztahy vznikající mezi dodavateli a odběrateli potravin, jasněji vymezuje předmět úpravy a používané pojmy, ruší 6 stávajících příloh zákona, a jejich ustanovení systematicky přesouvá do ustanovení jednotlivých paragrafů zákona.

Projednávání bodu č. 5 bylo přesunuto na příští zasedání Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter