Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 6. 2009 17:09

Výsledky 51. zasedání LRV dne 25. 6. 2009

na dnešním zasedání Legislativní rady vlády byly projednány tyto návrhy zákonů s následujícími výsledky:

1. Návrh věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a zákona o změně některých souvisejících zákonů, jehož předkladatelem je min. financí.

Zákon si klade za cíl vymezit rámec pro podnikání v oblasti sázkových a jiných podobných her, a to v souladu s vývojem a pokrokem současných technologií, dále přispět k ochraně osob, které se účastní sázkových a jiných podobných her a zabezpečit kompenzaci společenských rizik vyplývajících z provozování sázkových a jiných podobných her, tedy přispět k ochraně společnosti před neúměrným nárůstem hraní, jakož i zajistit, aby provozovatelé sázkových her odváděli stanovený objem peněžních prostředků. (Provozovatelem hry může být např. pouze právnická osoba, která je držitelem licence a platného povolení k provozování sázkových a jiných podobných her. Účastníkem hry může být pouze fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, a která zaplatila vklad, zavázala se k určitému plnění nebo učinila jiný právní úkon potřebný k získání možnosti výhry.)

Zákon by měl přispět k rovnému zacházení vůči subjektům na trhu, spravedlivému ekonomickému zatížení, prevenci trestné činnosti spojené s provozováním sázkových a podobných her, zejména prevenci proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zlepšit kontrolovatelnost ze strany státní správy a územní samosprávy.

Tento návrh byl po diskusi vrácen předkladateli k dopracování.

2.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který předložil ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny.

Cílem předloženého návrhu zákona je v souvislosti s potřebou aplikační praxe a předpokládaným přijetím nového občanského zákoníku s dostatečným časovým předstihem upravit stávající právní úpravu obecně prospěšných společností tak, aby se zvýšila ochrana majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem obecně prospěšné společnosti, posílit pozici státu a kraje jako zakladatele obecně prospěšné společnosti zejména při její likvidaci, zvýšit odpovědnost ředitele obecně prospěšné společnosti, který se podle návrhu stává jejím statutárním orgánem, nově koncipovat správní radu jako orgán obecně prospěšné společnosti, který schvaluje její rozpočet, statut a výroční zprávu; podle předkladatele návrh také reaguje na poznatky s uplatňováním dosavadní právní úpravy v praxi.

Návrh zákona byl doporučen vládě k přijetí (po dopracování ve znění připomínek, vzešlých z jednání LRV; připomínky se týkaly např. vymezení a upřesnění pojmů).

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ("vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatelem tohoto návrhu je min. zemědělství a min. životního prostředí.

Předmětem navrhované právní úpravy je především transpozice směrnice 2006/118/ES z 12. 12. 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Novela vodního zákona rovněž reaguje na výzvu Evropské komise z 16. 10. 2008 k podání vyjádření k formálnímu upozornění na neúplnou nebo nesprávně provedenou transpozici směrnice 2000/60/ES z 23. 10. 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a aktuálně také na výzvu Evropské komise k podání vyjádření k formálnímu upozornění na neúplnou nebo nesprávně provedenou transpozici směrnice 2006/118/ES (řízení o porušení smlouvy č. 2009/0142). Dalším cílem novely je odstranit zejména technické nedostatky vodního zákona zjištěné při jeho aplikaci a reagovat též na vývoj a technický pokrok v oblasti vod od doby přípravy stávajícího vodního zákona, která probíhala již před téměř 10 lety. V mezích limitovaných zachováním hlavního účelu zákona usiluje návrh novely rovněž o snížení administrativní zátěže adresátů tohoto právního předpisu při povolovacích a dalších procesních postupech vodoprávních úřadů. Součástí návrhu je také novela přestupkového zákona, a to v souvislosti s komplexně novou úpravou správních deliktů ve vodním zákoně, která byla vypracována ve spolupráci s MV ČR, kdy se přestupky na úseku vodního hospodářství z přestupkového zákona zcela vyjímají a budou napříště v plném rozsahu upraveny jen ve vodním zákoně.

Návrh zákona byl po diskusi doporučen vládě ke schválení s tím, že budou zapracovány všechny připomínky, obsažené ve zpravodajské zprávě a v návrhu stanoviska LRV, jakož i připomínek, uplatněných pri projednání předloženého legislativního návrhu členy LRV.

Simona Cigánková

Praha, 25. 6. 2009

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter