Tiskové zprávy

14. 4. 2011 17:55

Výsledky 76. zasedání LRV dne 14. 4. 2011

Legislativní rada vlády projednala na svém 76. zasedání ve čtvrtek 14. dubna 2011 následující návrhy zákonů:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a další související zákony (předkládá ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jiří Pospíšil) – č.j. 1293/10.

Cílem návrhu zákona je zapracovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 ze dne 26. 10. 2005, o přeshraničních fúzích kapitálových společností. Navrhovanou právní úpravou má být umožněno zapojení moderních prostředků elektronických komunikací do procesu přeměn obchodních společností a družstev a odstranění některých administrativních překážek procesu přeměn obchodních společností a družstev; současně mají být zredukovány nadbytečné informační povinnosti a zajištěna důslednější ochrana práv věřitelů v návaznosti na právo Evropské unie. Předložený návrh zákona má současně přispět ke zlepšení fungování přeshraničních přeměn, zpřesnit dosavadní problematickou koncepci rozhodného dne a sjednotit terminologii. Návrh zákona rovněž v návaznosti na potřeby praxe, upravuje oblasti a postupy, které bylo třeba v zájmu právní jistoty řešit (např. v případě přechodu zástavního práva nebyl dosud řešen postup, kdy předmětem zástavního práva byly listinné akcie na majitele). Navržená právní úprava vyvolala nutnost změn některých dalších souvisejících zákonů, a to obchodního zákoníku, občanského soudního řádu, živnostenského zákona, zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a zákona o evropské společnosti.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur (předkládá ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa a ministr průmyslu a obchodu ing. Martin Kocourek) – č.j. 188/11.

Návrh zákona má za cíl zapracovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006. Směrnice 2009/31/ES vytváří právní rámec pro geologické ukládání oxidu uhličitého, které je bezpečné z hlediska životního prostředí, s cílem přispět k boji proti změně klimatu. Transpozice je navrhována ve formě novel více zákonů, které obdobnou problematiku upravují, a to především z oblasti horního práva a práva životního prostředí.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli
a) zpracovat věcný materiál k uvedené problematice a předložit jej vládě,
b) souběžně připravit návrh samostatného zákona, upravujícího v návaznosti na věcný materiál uvedenou problematiku, a předložit jej Legislativní radě vlády.

3. Návrh zákona o opatřeních vůči právnickým a fyzickým osobám zaměstnávajícím cizince bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky a o změně souvisejících zákonů (předkládá ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek) – č.j. 227/11.

Návrh zákona zapracovává do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Návrh zákona zejména vymezuje základní pojmy související s transpozicí citované směrnice, upravuje povinnosti zaměstnavatelů (případně dalších osob) uhradit dlužnou odměnu za vykonanou práci cizincům bez platného oprávnění k pobytu a veřejným rozpočtům částku odpovídající výši nezaplaceného pojistného, upravuje povinnosti státních orgánů při zajištění kontroly neoprávněného zaměstnávání. Návrh zákona dále definuje nové správní delikty spočívající v neoprávněném zaměstnávání. Umožňuje se rovněž poskytovat informace o zaměstnavatelích, kterým byla uložena pokuta za neoprávněné zaměstnávání, orgánům rozhodujícím o poskytování veřejných podpor a dotací, a to z důvodu vyloučení takových zaměstnavatelů z pobírání veřejných prostředků.
Návrh zákona obsahuje rovněž novelizaci zákona o zaměstnanosti, zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o veřejných zakázkách a zákona o nemocenském pojištění.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli návrh zákona přepracovat podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle připomínek Legislativní rady vlády.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších (předkládá ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa) – č.j. 222/11.

Cílem návrhu je zejména
• nutnost přizpůsobit navrhovaný zákon novele devizového zákona - návrh zákona bude napříště umožňovat nákup státní zemědělské půdy občanům členských států Evropské unie nebo státním občanům zemí, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru anebo státním občanům Švýcarské konfederace,
• zabezpečit prodej zemědělských pozemků subjektům, které na nich již hospodaří, tj. provozují zemědělskou výrobu na minimální výměře 10 ha po dobu nejméně 36 měsíců (zemědělci),
• sjednotit podmínky pro převody zemědělských pozemků na zemědělské podnikatele a zamezit přednostnímu nabývání pozemků osobami, které neprovozují zemědělskou výrobu.

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána skutečností, že dnem 1. května 2011 uplyne České republice lhůta, stanovená pro zachování přechodného období ve vztahu k nabývání zemědělské půdy.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

5. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (předkládá ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jiří Pospíšil) – č.j. 1301/10.

Účelem návrhu novely ústavního zákona je rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu hospodaření územních samosprávných celků, a to z hlediska jeho souladu se zákony. Kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu se dále navrhuje rozšířit i na hospodaření s majetkem dalších právnických osob, které by mohly podléhat jeho kontrolní činnosti za předpokladu, že mají veřejnoprávní povahu a za podmínky, že tak stanoví zákon.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila v předloženém znění.


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jiří Pospíšil) – č.j. 1302/10.

V návaznosti na současně předkládanou novelu Ústavy České republiky, kterou se navrhuje rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu, je cílem tohoto návrhu zákona vytvořit podmínky pro zajištění řádné aplikace navrhovaných ústavních změn.

Navrhuje se zejména
• podrobněji stanovit působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu tak, že do jeho kontrolní působnosti se navrhuje zařadit i hospodaření územních samosprávných celků s jejich majetkem z hlediska zákonnosti,
• stanovit, aby kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu podléhaly i některé taxativně vyjmenované právnické osoby mající veřejnoprávní povahu a hospodařící s veřejnými prostředky; jde zejména o zdravotní pojišťovny, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, regionální rady regionů soudržnosti, veřejné vysoké školy nebo Český rozhlas a Českou televizi.

Předložený návrh zákona dále obsahuje i související novely zákona o obcích (obecní zřízení), zákona o krajích (krajské zřízení) a zákona o hlavním městě Praze, do nichž se promítají změny navrhované v novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění připomínek Legislativní rady vlády.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter