Certifikace a síť služeb

15. 1. 2020 10:34

Aktuální informace o schválení nového Certifikačního řádu

Dne 16. 12. 2019 schválila vláda svým usnesením č. 931 dokument Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (dále jen „Certifikační řád“).

Nový dokument Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké nahrazuje dosavadní Certifikační řád pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek.

Přehled důležitých změn v pravidlech certifikačního procesu

  • Rozlišuje se vstupní certifikace, opakovaná a cílená certifikace. Vstupní certifikaci realizovanou v nové službě (dosud necertifikované) provádí tříčlenný tým. Opakovanou certifikaci (u již certifikované služby) po uplynutí doby platnosti nebo cílenou certifikaci realizuje tým dvoučlenný.

  • Certifikát odborné způsobilosti bude udělován na období 4 let. Udělení certifikátu může být podmíněno odstraněním méně závažných nedostatků do stanovené lhůty, jež nesmí přesáhnout jeden rok.

  • Změní se složení Výboru pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb. Výbor bude nově složen ze zástupců ministerstev, v jejichž gesci je poskytování služeb v oblasti adiktologie definovaných ve Standardech odborné způsobilosti adiktologických služeb (dále „Standardy). Členy budou dále zástupci odborné obce pro každý typ služby definovaný ve Standardech, zástupci sekretariátu RVKPP a uživatelů adiktologických služeb. Složení výboru by mělo reflektovat multidisciplinaritu adiktologických služeb.

  • Certifikační agentura bude pověřena kromě organizačního zajištění místního šetření, také přijímáním a vyhodnocováním žádostí uchazečů o zařazení do Rejstříku certifikátorů a vstupním a průběžným vzděláváním certifikátorů na základě zadání sekretariátu RVKPP.

  • Bude-li v jednom provozu poskytováno více adiktologických služeb, které jsou organizačně, personálně a finančně provázány, budou tyto služby certifikovány v rámci jednoho místního šetření. Každá služba v rámci jednoho provozu musí projít šetřením v plném rozsahu Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb, které se k ní specificky vztahují.

  • Zájemci o certifikaci se nepodílí na nákladech za místní šetření, kromě dvou případů kdy to určuje nový Certifikační řád: v případě, že služba nezíská certifikát, hradí náklady na případné další místní šetření, anebo v případě kdy cílené šetření realizované na základě odvolání statutárního zástupce organizace proti průběhu a závěrům certifikace, potvrdí závěr předchozí certifikace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy