Certifikace a síť služeb

20. 12. 2022 11:10

Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb

Základní informace o systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Aktuální informace

Vzhledem k ukončení smlouvy s Certifikační agenturou (CEKAS) k 31. prosinci 2019 je dočasně pozastavena realizace místních šetření.

O systému certifikace

Systém certifikace odborné způsobilosti služeb byl zahájen na základě usnesení vlády č. 300 ze dne 16. března 2005. Usnesením č. 700 ze dne 8. června 2005 pak vláda uložila podmínku certifikace odborné způsobilosti pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy protidrogové politiky (s účinností od roku 2007). Východiska pro zavedení systému certifikace odborné způsobilosti jsou dostupná v periodiku Zaostřeno na drogy č. 1/2004.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 12. listopadu 2021 schválila usnesením č. 03/1121 nové zajištění systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb, a to v podobě přijetí nových Pravidel systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby se závislostí a ohrožené závislostním chováním a jejich blízké (Certifikační řád) a inovovaných Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikační řád byl následně schválen usnesením vlády č. 1148 ze dne 13. prosince 2021.

Certifikace odborné způsobilosti jsou procesem posouzení a formálním uznáním, že adiktologická služba odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování péče cílové skupině osob závislých nebo závislostí ohrožených a jejich blízkým. Odborně definovaná kritéria pro posouzení odborné způsobilosti služeb jsou stanovena Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Certifikace jsou procesem dobrovolným, odborným a transparentním. Cílem certifikace je udržení a zvyšování kvality služeb a odbornosti poskytované péče, šíření dobré praxe a odborný dohled ve službách a tím udržení a rozvoj kvalitní a efektivní sítě služeb pro cílovou skupinu

Posouzení probíhá v rámci šetření na místě poskytování služby týmem vyškolených certifikátorů, kteří ověřují naplnění Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb u zájemce o certifikaci. Výsledkem posouzení je udělení či neudělení certifikátu odborné způsobilosti.

Proces certifikace koordinuje Rada vlády pro koordinaci politiky voblasti závislostí (Rada), její Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (Certifikační výbor) a Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, který plní rovněž funkci sekretariátu Rady. Část procesu certifikace je zajišťována a organizována externím subjektem tzv. certifikační agenturou.

Proces certifikace a odpovědnost jednotlivých subjektů v certifikačním procesu je podrobně popsán v Pravidlech systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (tzv. Certifikační řád).

Související zpráva:Klíčové dokumenty certifikačního procesu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy