Certifikace a síť služeb

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 ze dne 03.03.2015 schválila inovované standardy odborné způsobilosti podle kterých probíhají místní šetření od 01.09.2015

Mezi dokumenty, které upravují proces certifikace, patří:

Inovované standardy odborné způsobilostidefinují adiktologické služby jako multidisciplinární, vychází z konceptu nedělitelnosti zdravotní a sociální péče a otevírají adiktologické služby cílové skupině pacientů/klientů, kteří hledají pomoc v souvislosti se zneužíváním nebo závislostí na všech typech návykových látek, včetně patologických hráčů. Speciální standardy byly rovněž doplněny o desátý typový speciální standard „Adiktologické služby ve vězení a následná po-výstupní péče“. O certifikaci nyní mohou žádat také ty organizace, které vykonávají práci s klienty ve vězení.

Protokol a Závěrečná zpráva z místního šetření – v souvislosti se schválením inovovaných standardů byl upraven i formulář Protokolu z místního šetření a Závěrečné zprávy z místního šetření.

Certifikační řád, Metodika místního šetření a Etický kodex certifikátora se nemění. Tyto dokumenty z r. 2012 zůstávají tedy nadále v platnosti.  Místní šetření probíhají stále za účasti 3členného certifikačního týmu.

Žádosti o certifikaci a závazné objednávky zasílají žadatelé zasílají povinně ve dvou originálech - jeden na adresu Úřadu vlády České republiky/sekretariát RVKPP (nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) a druhý originál na adresu Certifikační agentury (CEKAS, Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1) a dále v elektronické podobě na adresu: tomesova@nvf.cz

Všechny výše uvedené dokumenty naleznete v přílohách tohoto článku a také na stránkách  www.cekas.cz.

Pro potřeby zejména certifikátorů, ale také organizací a certifikačního výboru připravujeme Manuál a vodítka k inovovaným standardům odborné způsobilosti. Tento materiál bude sloužit jednak jako praktický manuál podrobněji vysvětlující některé požadavky stanovené ve standardech odborné způsobilosti a zároveň má být nápomocen procesu posuzování naplňování jednotlivých standardů prostřednictvím uvedených příkladů dobré praxe. Záměrem je vytvořit živý dokument, který bude průběžně aktualizován na základě potřeb praxe a podnětů z místních šetření či připomínek odborných společností.


 

Kontakt

Tomáš Klíma, DiS.
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 851
e-mail: klima.tomas@vlada.cz

Připojené dokumenty