Certifikace a síť služeb

 

Standardy odborné způsobilosti - definují adiktologické služby jako multidisciplinární, vychází z konceptu nedělitelnosti zdravotní a sociální péče a otevírají adiktologické služby cílové skupině pacientů/klientů, kteří hledají pomoc v souvislosti se zneužíváním nebo závislostí na všech typech návykových látek, včetně patologických hráčů. Aktuálně jsou platné Inovované standardy odborné způsobilosti, které schválila RVKPP svým usnesením č. 03/0315 ze dne 03.03.2015, podle kterých probíhají místní šetření od 01.09.2015.

Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (Certifikační řád) - upravují celý proces systému certifikací a definují základní postavení a role jednotlivých subjektů certifikačního procesu. Aktuálně je platný nový Certifikační řád, který schválila vláda svým usnesením č. 931 ze dne 16.12:2019.

Etický kodex certifikátora - je souhrnem závazných pravidel, který slouží k ochraně uživatelů a realizátorů poskytujících adiktologické odborné služby před potenciálním neetickým postupem ze strany certifikátorů při hodnocení odborné způsobilosti.

Rejstřík certifikátorů - seznam osob oprávněných realizovat místní šetření v rámci procesu certifikace. Za vedení Rejstříku certifikátorů odpovídá Odbor protidrogové politiky. Aktuálně je platný Rejstřík certifikátorů původně zveřejněný v r. 2015.

Protokol a Závěrečná zpráva z místního šetření – jsou záznamem o průběhu a výsledku místního šetření. 

Žádost o certifikaci – zasílají zájemci o certifikaci Odboru protidrogové politiky. Žádost podává statutární zástupce organizace poštou nebo datovou schránkou; blíže viz Aktuální informace o zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti. - Připravuje se nové znění Žádosti; předpoklad zveřejnění: 16. 11. 2021 odpoledne.

Kontakt

Tomáš Klíma, DiS.
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 851
e-mail: klima.tomas@vlada.cz

Připojené dokumenty