Certifikace a síť služeb

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

  • Standardy odborné způsobilosti - definují adiktologické služby jako multidisciplinární, vychází z konceptu nedělitelnosti zdravotní a sociální péče a otevírají adiktologické služby cílové skupině pacientů/klientů, kteří hledají pomoc v souvislosti se zneužíváním nebo závislostí na všech typech návykových látek, včetně patologických hráčů. Aktuálně jsou platné Inovované standardy odborné způsobilosti, které schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) svým usnesením č. 03/0315 ze dne 3. 3. 2015, podle kterých probíhají místní šetření od 1. 9. 2015.
  • Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (Certifikační řád) - upravují celý proces systému certifikací a definují základní postavení a role jednotlivých subjektů certifikačního procesu. Aktuálně je platný nový Certifikační řád, který schválila vláda svým usnesením č. 931 ze dne 16. 12. 2019.
  • Etický kodex certifikátora - je souhrnem závazných pravidel, který slouží k ochraně uživatelů a realizátorů poskytujících adiktologické odborné služby před potenciálním neetickým postupem ze strany certifikátorů při hodnocení odborné způsobilosti.
  • Rejstřík certifikátorů - seznam osob oprávněných realizovat místní šetření v rámci procesu certifikace. Za vedení Rejstříku certifikátorů odpovídá Odbor protidrogové politiky. Aktuálně platný Rejstřík certifikátorů rejstřík najdete v související zprávě..
  • Protokol a Závěrečná zpráva z místního šetření – jsou záznamem o průběhu a výsledku místního šetření. 
  • Žádost o certifikaci – zasílají zájemci o certifikaci Odboru protidrogové politiky. Žádost podává statutární zástupce organizace poštou nebo datovou schránkou; další informace jsou uvedeny v aktuálních informacích o zajištění certifikací odborné způsobilosti.

Kontakt

Mgr. Kateřina Horáčková
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
T: +420 224 003 931
M: +420 720 950 062
horackova.katerina@vlada.cz

Připojené dokumenty