Dotace pro rok 2016

11. 1. 2016 19:31

Otevření druhé výzvy dotačního řízení RVKPP pro projekty protidrogové politiky na rok 2016

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) schválila 6. ledna 2016 novou výzvu v rámci dotačního řízení RVKPP pro projekty protidrogové politiky, která se zaměří zejména na nově integrované oblasti do protidrogové politiky, kterými jsou hazardní hraní, alkohol a tabák.

Okruhy dotačního řízení                                

Dotace jsou v rámci druhé výzvy dotačního řízení pro projekty protidrogové politiky (mimořádného dotačního řízení) alokovány prioritně na oblast hazardního hraní, ale také na jiné závislosti, které byly v r. 2014 integrovány do protidrogové politiky, resp. na oblasti, které nebyly dosud dostatečně řešeny.                                                                                                                         

Oblasti, na které lze aktivity projektů protidrogové politiky zaměřit, jsou rozděleny do následujících oblastí:

 • Vznik a podpora krajských programů poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče.
 • Vznik a rozvoj dalších preventivních, poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče v síti adiktologických služeb.
 • Realizace aktivit z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast hazardního hraní. 
 • Informační a preventivní aktivity směrem k veřejnosti, včetně aktivit specificky zaměřených ke skupině mladistvých do 18 let, týkající se hazardního hráčství, kouření a alkoholu, včetně aktivit propagujících/informujících o službách pro uživatele návykových látek a hazardní hráče.
 • Poskytování informací a poradenství v oblasti odvykání kouření, snižování užívání návykových látek či v oblasti hazardního hraní a rizik s nimi spojených prostřednictvím telefonu, internetu a dalších nových médií.
 • Projekty zaměřené na výzkum v oblasti hazardního hraní, alkoholové a tabákové politiky, včetně projektů specificky zaměřených na nové intervence pro uživatele pervitinu.
 • Projekty zaměřené na přenos zahraničních zkušeností v oblasti nových metod práce v adiktologických službách (vzdělávání, stáže apod.) 
 • Projekty zaměřené na prevenci a snižování rizik užívání návykových látek v prostředí zábavy a nočního života. 
 • Podpora propojování adiktologických služeb s dalšími pomáhajícími službami, které se také věnují této cílové skupině.
 • Projekty zaměřené na řešení specifických problémů protidrogové politiky na místní/komunální úrovni.

Vzhledem k tomu, že jde o dotační řízení, jehož cílem je zaměření se na nové oblasti protidrogové politiky a zejména na stimulování vzniku a rozvoje služeb v oblasti hazardního hraní, které nyní existují spíše ojediněle, byly upraveny některé z podmínek dotačního řízení, které by mohly v této situaci působit spíše jako omezující než stimulační faktor:

 • žadatelé nemusí být držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti,
 • je umožněno 100% financování projektů, byla zrušena povinnost 30% podílu spolufinancování ze zdrojů mimo státní rozpočet,
 • výčet uznatelných mzdových nákladů byl rozšířen,
 • výčet neuznatelných nákladů byl redukován.                                                    


Důležité:

Prioritně budou podporovány projekty, které se zaměřují na oblast hazardního hraní.

Okruh oprávněných subjektů:

 1. spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 2. ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 3. právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 5. sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
 6. právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti,

Vyplněné žádosti zasílejte elektronicky (podepsaný sken soubor pdf, tabulková část v xls) na adresu: opk@vlada.cz a v kopii na konvalinova.renata@vlada.cz  a zároveň v listinné podobě na níže uvedenou doručovací adresu. Formulář žádosti je uveden v příloze – viz soubory:

Druha_vyzva_RVKPP_priloha_1

Druha_vyzva_RVKPP_priloha_2_zadost_cast_A

Druha_vyzva_RVKPP_priloha_2_zadost_cast_B

Druha_vyzva_RVKPP_priloha_2_zadost_cast_C

Postup žadatelů upravuje Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č.2/2016 k mimořádnému dotačnímu řízení na poskytování neinvestičních dotací na programy protidrogové politiky v r. 2016. Toto rozhodnutí je rovněž přiloženo viz Rozhodnuti_vedouciho_Uradu_vlady_CR_c_2_2016.

 

Termín vyhlášení dotačního řízení:          11. ledna 2016

Termín uzávěrky přijímaní žádostí:          20. února 2016

Termín rozhodnutí:                                     květen/červen 2016

Adresa pro doručování žádostí:

Úřad vlády České republiky

Odbor protidrogové politiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 PRAHA 1- MALÁ STRANA

Kontaktní osoba:    

Ing. Renata Konvalinová, e-mail: konvalinova.renata@vlada.cz, tel.: 224 003 858

Konzultační hodiny: pondělí - pátek 10:00 - 12:00

Webové stránky pro toto dotační řízení: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2016/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter