Dotace pro rok 2018

12. 10. 2018 13:57

Dofinancování projektů v rámci mimořádného kola dotačního řízení RVKPP

Odbor protidrogové politiky informuje o otevřené možnosti dofinancování projektů žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci v rámci mimořádného kola dotačního řízení v dotačním programu „Protidrogová politika“ vyhlášeného dne 13.04.2018 na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jejichž požadavky nebyly zcela uspokojeny.

Žádost o dofinancování předkládá žadatel v zjednodušené formě, tj. rozpočet s řádně popsaným odůvodněním požadavku na dofinancování, na formuláři uvedeného v příloze, a to nejpozději do 19. října 2018.

Vyplněný formulář podepíše žadatel elektronickým podpisem a zašle přes datovou schránku Úřadu vlády ČR ID: trfaa33. Pokud žadatel datovou schránku nemá zřízenou, zašle originál podepsaného formuláře v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. Pro splnění podmínky dodržení termínu předložení žádosti o dofinancování je rozhodné datum odeslání.

Žadatel zároveň zašle vyplněný formulář ve formátu MS Excell na adresu: konvalinova.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter