Dotace pro rok 2018

13. 4. 2018 15:31

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci mimořádného kola dotačního řízení v dotačním programu „Protidrogová politika“ na podporu projektů

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 13.04.2018 schválila oblasti a priority mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2018. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k tomuto dotačnímu řízení jsou součástí této výzvy.

Proces mimořádného kola dotačního řízení, a také postup žadatelů o dotaci, se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“ a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 16/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky v platném znění (dále jen „Směrnice“). Úplné znění aktuálně platné Směrnice je zveřejněno pod nadpisem Standardní dotační řízení na rok 2018 a Mimořádné dotační řízení na rok 2018 na http://dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty.

Plánovaná výše finančních prostředků:           36 mil. Kč

Název dotačního programu:              Protidrogová politika

Podporované aktivity:                    

Preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek a/nebo osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního chování a jejich blízké. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity a práci s veřejností včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí a aktivity zaměřené na plnění akčních plánů integrované protidrogové politiky.

Dotační oblasti:       

 1. Udržení a rozvoj sítě služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatelé alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené uvedeným závislostním chováním.
 2. Projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky.

Priority dotačního řízení:

V návaznosti na výši finančních prostředků alokovaných na mimořádné kolo dotačního řízení bude prioritně podporováno:

 1. Dofinancování stávajících služeb/projektů především v oblasti osobních nákladů v reakci na novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V případě, že disponibilní finanční prostředky umožní podporu dalších aktivit, bude podpora zaměřena na tyto oblasti:

 1. Rozvoj a posílení kapacit stávajících služeb/projektů pro uživatele návykových látek a hazardní hráče.
 2. Dobudování a udržení/rozvoj sítě krajských center prevence, poradenství a léčby pro patologické hráče a další služby v oblasti hazardního hraní.
 3. Programy poradenství a nabídka pomoci prostřednictvím internetových technologií, a to vzhledem k rozvoji on-line hraní a jeho problémových forem.
 4. Podpora projektů zajišťující substituční léčbu a současně podpora vzniku nových center substituční léčby v problémových oblastech ČR.

V případě primárně-preventivních programů budou prioritně podpořeny projekty selektivní a indikované prevence.

Okruh oprávněných subjektů:

Do dotačního řízení RVKPP se mohou přihlásit žadatelé s právní formou:

 1. spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 2. ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 3. právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 5. sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
 6. právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti je působnost
  v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

Nové subjekty/organizace vstupující do druhého kola dotačního řízení RVKPP musí prokázat činnost v oblasti, na kterou si žádají o dotaci, nejlépe z oblasti závislostí či příbuzných oblastí, a to referencemi na činnost za posledních 3 let.

Termín vyhlášení dotačního řízení:         13. dubna 2018

Termín uzávěrky přijímání žádostí:        14. května 2018 

Termín schválení dotací:                   do 31. července 2018

Termín výplaty dotací:                                s rpen/září 2018

Informace pro žadatele:

Formuláře a další instrukce potřebné pro podání žádosti do mimořádného dotačního řízení RVKPP 2018 budou zveřejněny na portálu http://dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty a pod nadpisem Standardní dotační řízení na rok 2018 a Mimořádné dotační řízení na rok 2018.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy umožňují zahrnout práci dobrovolníků do spolufinancování projektu. Výše hodinové sazby dobrovolníků, kterou lze zahrnout do spolufinancování projektů na r. 2018 je zveřejněna na portálu http://dotace-drogy.vlada.cz/faq-1 pod nadpisem „Výklad k některým ustanovením směrnice a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Mimořádné kolo dotačního řízení RVKPP pro rok 2018 bude probíhat standardně prostřednictvím elektronické aplikace http://dotace-drogy.vlada.cz.

Sekretariát RVKPP vyzývá žadatele, aby pozorně prostudovali platnou Směrnici a sledovali aktuality zveřejňované na portálu dotace-drogy.vlada.cz, kde budou průběžně vkládány další důležité informace k mimořádnému dotačnímu řízení.

Sekretariát RVKPP dále vyzývá, zejména nové žadatele, aby předkládání nových projektů bylo konzultováno se sekretariátem RVKPP předem, a to prostřednictvím e-mailové korespondence konvalinova.renata@vlada.cz nebo telefonicky na 224 003 823.

Informace o možném postupu poskytovatele:

Poskytovatel dotace upozorňuje žadatele, že na dotaci není právní nárok.

K žádosti o dotaci podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.

Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.

Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně do protokolu.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

Bude-li žádost o poskytnutí dotace trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu poskytne lhůtu dle Směrnice.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

Poskytovatel usnesením řízení zastaví v případě, že:

 1. žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti,
 2. žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedeném ve výzvě k podání žádosti,
 3. neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě stanovené Směrnicí,
 4. zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje náležitosti dle příslušných ustanovení rozpočtových pravidel.

Poskytovatel rozhodnutím

 1. zcela poskytne dotaci,
 2. zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo
 3. dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.

Kontaktní osoba

Ing. Renata Konvalinová
e-mail: konvalinova.renata@vlada.cz
tel.: 224 003 823

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter