Dotace pro rok 2019

28. 11. 2019 11:55

Dofinancování projektů v rámci dotačního řízení na protidrogovou politiku Úřadu vlády v r. 2019

Odbor protidrogové politiky informuje o rozhodnutí vlády ze dne 25. 11. 2019 posílit dotační program „Protidrogová politika“ v kapitole Úřadu vlády ČR ještě v r. 2019.

Odbor protidrogové politiky v této souvislosti informuje, že příjemci dotací, kteří podali žádost v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2019, zveřejněné v srpnu 2018, a kterým byla žádost o dotaci částečně zamítnuta, si mohou, podle § 14 písm. o) zákona č. 218/200 Sb., rozpočtová pravidla, podat žádost o změnu rozhodnutí v části výše poskytnuté dotace.

Žádost se předkládá na přiloženém formuláři, který obsahuje rozpočet s řádně popsaným odůvodněním požadované změny. Tato možnost je určena těm službám a projektům, které se v r. 2019 potýkají s finančními problémy, např. z důvodu výpadku některého ze zdrojů financování apod., čímž je ohroženo dosažení cíle projektu. Situaci je nutno řádně popsat v žádosti.

Žádost se předkládá nejpozději do 4. prosince 2019.

Vyplněnou žádost podepíše žadatel elektronickým podpisem a zašle přes datovou schránku Úřadu vlády ČR ID: trfaa33.

Pokud žadatel datovou schránku nemá zřízenu, zašle originál podepsaného formuláře v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. Pro splnění podmínky dodržení termínu předložení žádosti o dofinancování v listinné podobě je rozhodné datum odeslání.

Žadatel zároveň zašle vyplněnou žádost ve formátu MS Excel na dresu: drbohlavova.eliska@vlada.cz.

Na čerpání finančních prostředků se vztahují podmínky platné pro vyhlášení Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2019, zveřejněné v srpnu r. 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty