Dotace pro rok 2020

30. 8. 2019 12:06

Informace pro poskytovatele primární prevence o centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky

V rámci centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci protidro-gové politiky bylo ve spolupráci MŠMT rozhodnuto o převodu části finančních prostředků MŠMT na preventivní aktivity do dotačního řízení RVKPP. Od r. 2020 nebude možné financování organizací realizujících programy primární prevence rizikového chování souběžně z dotačního řízení MŠMT a z dotačního řízení ÚV ČR. Účelem tohoto materiálu je pomoci žadatelům o dotaci na programy primární prevence s výběrem správného poskytovatele na centrální úrovni státu, tedy zda žádat v rámci dotačního řízení ÚV ČR nebo v rámci dotačního řízení MŠMT.

I. Organizace, které a) realizují programy primární prevence rizikového chování, b) jsou držiteli certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence v adiktologii, c) byly doposud financovány jak v rámci dotačního řízení MŠMT, tak i dotačního řízení ÚV ČR a zároveň d) poskytují i jiné adiktologické služby podporované v rámci dotačního řízení RVKPP, budou na projekty primární prevence od r. 2020 podávat žádost v dotačním řízení ÚV ČR. Nebudou tedy podávat žádost v dotačním řízení MŠMT, žádosti o poskytnutí dotace na jednotlivé projekty sloučí do jedné společné žádosti za všechny projekty protidrogové politiky a tuto žádost společnou za 1 konkrétního příjemce dotací uplatní nově pouze na ÚV ČR. Výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. Tento bod se týká následujících organizací:

 • Laxus z. ú,
 • Magdaléna, o.p.s.,
 • CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, o.p.s.,
 • POINT 14,z.ú,
 • Renarkon, o. p. s.,
 • SEMIRAMIS z. ú,
 • Prev-Centrum, z.ú.,
 • Společnost Podané ruce o.p.s.,
 • Metha, z.ú.,
 • SCAN, z.s.,
 • Světlo Kadaň z.s.,
 • Prostor plus o.p.s.,
 • P-centrum, spolek,
 • Kolpingovo dílo České republiky z.s.,
 • OPEN HOUSE o.p.s.,
 • KAPPA-HELP, z.s.,
 • Diecézní charita Brno,
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice.

 

II. Organizace, které realizují programy primární prevence rizikového chování, byly dosud financovány z dotačního řízení MŠMT i z dotačního řízení ÚV ČR současně a neposkytují jiné adiktologické služby podporované z dotačního řízení ÚV ČR (nejsou obsaženy ve výčtu v bodě I.) budou v rámci dotačního řízení na r. 2020 podávat žádost již výhradně na  MŠMT. Tento bod se týká např. organizací MAJÁK o.p.s. a STŘED, z.ú.

III. Organizace, které realizují programy primární prevence rizikového chování a byly dosud financovány z dotačního řízení MŠMT a nebyly financovány v posledních 3 letech v rámci dotačního řízení ÚV ČR, budou i nadále podávat žádost v dotačním řízení MŠMT, a nebudou tedy podávat žádost v rámci dotačního řízení ÚV ČR.

IV. Zcela noví žadatelé, kteří dosud nežádali o dotaci na realizaci projektů primární prevence rizikového chování ani v dotačním řízení ÚV ČR, ani v dotačním řízení MŠMT, budou od r. 2020 financovány pouze v rámci jednoho z výše zmíněných dotačních řízení. ÚV ČR a MŠMT tedy nebudou souběžně financovat stejné žadatele realizující programy primární prevence. Kritéria pro volbu poskytovatele dotací budou vycházet z primárního zaměření poskytovatele (převážně poskytovatel adiktologických služeb nebo poskytovatel adiktologické prevence x převážně poskytovatel prevence jiné formy rizikového chování).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter