Dotace pro rok 2021

2. 3. 2021 15:05

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace do dalšího dotačního řízení v rámci ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. srpna 2020 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2021 usnesením č. 863. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace do dalšího dotačního řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021.

Podporované aktivity 

  • Preventivní programy (všeobecné, selektivní a indikované prevence), nízkoprahové, poradenské, ambulantní (včetně substituční léčby) a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek a/nebo osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního chování a osoby jim blízké.
  • Informační aktivity a práce s veřejností, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Projekty můžou být předkládány v rámci dvou oblastí  

  • Dotační oblast I. Síť služeb, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek, hazardní hráči a další osoby se závislostním chováním a jejich blízcí a preventivní programy zaměřené na osoby v riziku rozvoje adiktologické poruchy a jejich blízké osoby.
  • Dotační oblast II. Projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčního plánu. 

Priority dotačního řízení    

  • Dotační řízení ÚV ČR v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ na r. 2021 bude reagovat na aktuální situaci v zajištění adiktologických služeb (dotační oblast I.), a to i s ohledem na predikci vývoje epidemiologické situace v souvislosti s pandemií COVID-19.
  • Udržení stávajícího rozsahu činnosti dlouhodobě podporované sítě služeb. S ohledem na regionální potřeby bude prioritně přihlíženo na udržení služeb prvního kontaktu (uvedené pořadí neznačí významnost preference):

- projekty selektivní a indikované primární prevence rizikového chování,

- nízkoprahové programy prevence předávkování, prevence infekčních onemocnění (HIV, virovou hepatitidu typu C, případně syfilis), testování u uživatelů drog včetně reference do léčby,

- služby ambulantní léčby a programy (včetně poskytování substituční léčby).

Pro výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace do dalšího dotačního řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na r. 2021 jsou závazné podmínky a informace, které jsou obsaženy ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace do dalšího dotačního řízení v rámci ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021 a v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR, které jsou přílohou této zprávy.

Dotační řízení probíhá prostřednictvím webové aplikace http://dotace-drogy.vlada.cz, kde jsou také zveřejněné veškeré formuláře týkající se dotačního řízení.

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je do 6. dubna 2021.

Žádost musí být odeslána v elektronické aplikaci a zároveň musí být v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu, do 5 dnů ode dne odeslání žádosti ve webové aplikaci zaslán originál podepsaného formuláře A:

  • do datové schránky Úřadu, anebo
  • v listinné podobě na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1, anebo
  • osobně do podatelny Úřadu.

Informace o programu podává Bc. Eliška Drbohlavová, e-mail: drbohlavova.eliska@vlada.cz; z důvodu home office využívejte prosím pro dotazy výhradně e-mail.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter