Dotace pro rok 2022

22. 9. 2021 12:00

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 19. července 2021 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2022 usnesením č. 649. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády ČR výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“.

Dotační řízení Úřadu vlády ČR pro oblast protidrogové politiky je zaměřené na podporu následujících aktivit:

Podporované aktivity

  • Preventivní programy (všeobecné, selektivní a indikované prevence), nízkoprahové, poradenské, ambulantní (včetně substituční léčby) a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou osoby se závislostním chováním a/nebo osoby ohrožené závislostním chováním a jejich osoby blízké.
  • Informační aktivity a práce s veřejností, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Projekty mohou být předkládány v rámci dvou oblastí

  • Dotační oblast I. Síť služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby se závislostním chováním a/nebo osoby ohrožené závislostním chováním a jejich osoby blízké a preventivní programy zaměřené na osoby v riziku rozvoje adiktologické poruchy a jejich osoby blízké.
  • Dotační oblast II. Projekty informační, výzkumné, projekty zaměřené na plnění aktivit akčního plánu, projekty zaměřené na advokační činnost a projekty reagující na aktuální situaci v oblasti závislostního chování.

Pro dotační řízení na r. 2022 jsou závazné podmínky a informace, které jsou obsaženy ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022 a v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR, které jsou přílohou této zprávy.

Upozorňujeme, že pro dotační řízení na rok 2022 je, vzhledem k upgradu, aplikace pro vyplnění žádostí dostupná na webových stránkách http://dotace-protidrogovapolitika.cz. Na těchto webových stránkách jsou také zveřejněny všechny důležité informace, včetně vzorů formulářů.


Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 31. října 2021

Žádost musí být odeslána v elektronické aplikaci a zároveň musí být v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu, do 5 dnů ode dne odeslání žádosti ve webové aplikaci je zaslán originál podepsaného formuláře A:

  • do datové schránky Úřadu vlády České republiky, anebo
  • v listinné podobě na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1, anebo
  • osobně do podatelny Úřadu vlády ČR.

Informace o dotačním řízení podává Bc. Eliška Drbohlavová, e-mail: drbohlavova.eliska@vlada.cz; tel. +420 224 003 823.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter