Archiv dotačních řízení

31. 3. 2006 9:52

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

(1) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen "Zásady") upravují v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") nestátním neziskovým organizacím (dále "NNO").

(2) Poskytování dotací na financování programů ve smyslu § 12, odst. 1 a § 13 zákona č. 218/2000 Sb., (tzn. financování pořízení, technického zhodnocení, oprav a údržby hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku), jejich čerpání a závěrečné vyhodnocení se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů. Proto se další ustanovení těchto Zásad na tuto oblast nevztahují.

(3) Dotace mohou být poskytovány:

- podle § 7, odst. 1, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
- podle § 7, odst. 1, písm. f) zákona č.218/2000 Sb. nebo podle § 7 odst. 1, písm. r) obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
- podle § 7 odst. 1, písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,
- podle § 7 odst. 1, písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., i dalším právnickým osobám, založeným nebo zřízeným k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí, pokud tak ústřední orgán státní správy (dále jen "ústřední orgán") rozhodne,
- podle § 7 odst. 1, písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., i dalším právnickým osobám, stanoví-li tak zvláštní zákon.

(4) Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které vláda schválí na příslušný rozpočtový rok.

(5) Na dotaci není právní nárok.

ČÁST DRUHÁ
Postup při poskytování dotací

(1) Ústřední orgán vyhlašuje pro NNO programy na projekty veřejně prospěšného charakteru především formou výběrového dotačního řízení, jehož podmínky stanoví ústřední orgán. Na poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu (výběrové dotační řízení) se nevztahuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

(2) Dotace se poskytuje na základě předloženého projektu a žádosti NNO o státní dotaci v roce … (dále jen "žádost"), jejíž formulář je přílohou k těmto Zásadám. Ústřední orgán může tuto obecnou žádost doplnit o další položky, přílohy a vysvětlivky (beze změny její struktury).

(3) Dotace poskytuje ústřední orgán, do jehož působnosti předkládaný projekt věcně patří. Termín pro předkládání žádostí stanoví ústřední orgán obvykle do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace poskytnuta. Předběžné vyhodnocení žádostí se uskuteční do 31. ledna rozpočtového roku, v němž by měl být projekt realizován.

(4) Ústřední orgán, který poskytuje dotaci na projekt NNO, plně odpovídá za ověření její právní subjektivity.

(5) Dotace se poskytuje do 70 % rozpočtových výdajů na schválený projekt. V odůvodněných případech může ústřední orgán doporučený procentní podíl dotace na projektu zvýšit.

(6) Dotace NNO se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

(7) Dotace může být poskytnuta na úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu. Konkrétní výše dotace na mzdy se může stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 143/1992 Sb., v platném znění.

(8) Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcionářů NNO (pokud se na ně nevztahuje bod 8 této části Zásad) a na výdaje na pohoštění a dary. Z dotace nelze hradit další výdaje, které ústřední orgán uvede v rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR.

(9) Dotaci na úhradu nákladů, spojených se zahraničními cestami, lze poskytnout pouze ve zdůvodněných případech, pokud jsou součástí programů vyhlašovaných ústředním orgánem.

(10) Dotace jsou poskytovány rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na příslušný rozpočtový rok (dále jen "rozhodnutí"), ve kterém ústřední orgán stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace NNO. Ta je povinna tyto podmínky při použití finančních prostředků dodržet. Struktura obecné části rozhodnutí je přílohou k těmto Zásadám. Ústřední orgán může tuto část doplnit o další položky a přílohy. Na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(11) Dotace je poskytována účelově, a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v rozhodnutí schváleny. Případné změny údajů v rozhodnutí v průběhu rozpočtového roku může ústřední orgán provést na základě písemné žádosti příslušné NNO vydáním nového rozhodnutí.

(12) Poskytnutá dotace bude ústředním orgánem uvolňována podle platebního kalendáře uvedeného v rozhodnutí a v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu.

(13) Ústřední orgán, který poskytne dotaci, uvede do rozhodnutí mezi podmínky pro použití dotace povinnost pro NNO, aby:

- nefinancovala z prostředků dotace jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného projektu (např. své organizační složky nebo sdružené subjekty, které se na projektu přímo podílejí), a to podle schváleného rozpočtu dotace;
- oznámila změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny;
- vydala a na vyžádání zaslala veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách v rozpočtovém období, v němž mu byla dotace poskytnuta. Dále ústřední orgán stanoví povinné náležitosti veřejné výroční zprávy a termín pro předložení této zprávy, nejpozději však do 30. června následujícího kalendářního roku;
- před případným zánikem přednostně vypořádala vztahy se státním rozpočtem;
- vyhotovila v rámci účetní závěrky vyúčtování dotace v návaznosti na vyhlášku č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stanoví rozsah údajů a termín pro jejich předložení, a to nejpozději do 15. února následujícího roku;
- vrátila nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku;
- používala dotace ze státního rozpočtu hospodárně a efektivně;
- vedla řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví;
- postupovala v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle § 2 písm. a) výše uvedeného zákona.

ČÁST TŘETÍ
Pravidla pro sledování, kontrolu a vyúčtování dotace

(1) Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., příp. jinými obecně platnými předpisy.

(2) Ústřední orgán uvede v rozhodnutí ustanovení, že pokud NNO nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede-li nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na ni sankce podle příslušných platných právních předpisů. V případě, že požádá o dotaci na nastupující rozpočtový rok, nebude jí dotace příslušným ústředním orgánem poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může určit příslušný ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.

ČÁST ČTVRTÁ
Spolupráce ústředních orgánů státní správy

(1) Vláda na návrh předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") stanoví v souladu s usnesením vlády č. 260/2000 hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro následující rozpočtový rok, a to do konce května stávajícího roku.

(2) Rada ve spolupráci s ústředními orgány vydá v souladu s usnesením vlády č. 260/2000 informaci o poskytování státních dotací NNO pro následující rozpočtový rok, a to do konce června stávajícího roku.

(3) Ústřední orgány meziresortně koordinují poskytování dotací tak, aby nedocházelo k jejich duplicitnímu poskytování na tutéž činnost. Současně sledují poskytování finančních prostředků s cílem jejich efektivního využití a slučování poskytnutých dotací.

(4) Ústřední orgány především meziresortně spolupracují na přípravě výběrových dotačních řízení, sjednocují termíny jejich vyhlášení, spolupracují při vyhodnocování projektů, např. vzájemně delegují členy do hodnotitelských komisí. Průběžně si poskytují informace o výsledcích výběrových dotačních řízení a o rozhodnutích. Pokud ústřední orgány nedospějí k dohodě o sporných projektech, programech či aktivitách, mohou požádat Radu o zaujetí stanoviska.

(5) Pokud ústřední orgány poskytly souběžně dotaci na jeden projekt, spolupracují při provádění věcné i finanční kontroly. Vzájemně se také mohou přizvat k věcným kontrolám podpořených projektů. Pokud to povaha věcné a finanční kontroly poskytnutých dotací umožňuje, lze ji v případě potřeby provádět souběžně.

(6) Veškeré údaje o průběhu dotačního procesu, např. vyhlášení výběrových dotačních řízení, jejich předběžná vyhodnocení, informace o poskytnutých dotacích apod. zveřejňují ústřední orgány v odpovídajících termínech na svých internetových stránkách.

(7) Údaje o NNO, které žádají o dotaci, jsou v každém kalendářním roce zapsány do veřejně přístupného informačního systému o NNO (v souladu s usnesením vlády č. 1357/1999) při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) vedeného Ministerstvem financí.

ČÁST PÁTÁ
Přechodná ustanovení

Vyhlášení programů, výběrových dotačních řízení, podmínek poskytnutí dotace a předběžné vyhlašování výsledků řízení pro rok 2001, se řídí "Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením", schválenými usnesením vlády č. 642/1999.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se "Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením", schválené usnesením vlády č. 642 ze dne 23. června 1999.

(2) Zásady nabývají účinnosti dnem schválení vládou. Nad rámec těchto Zásad mohou ústřední orgány upravit poskytování dotací ve své kompetenci svými předpisy, pokud to věcné odlišnosti jejich dotačních programů a přijímaných projektů vyžadují.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter