Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

19. 12. 2017 16:36

Jednání 4. prosince 2017

Program a nejdůležitější projednávaná témata

Jednání se uskutečnilo 4. prosince 2017 v 10:00 hod. v místnosti č. 147 Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4

Program:

  1. Kontrola plnění usnesení zpředchozího jednání RVKPP
  2. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
  3. Návrh na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2018 zkapitoly Úřadu vlády České republiky
  4. Společné stanovisko A.N.O., SNN ČLS JEP a ČAA kvybraným ustanovením zákonač. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  5. Harm reduction opatření voblasti kouření tabáku
  6. Informace o aktuální situaci voblasti nových psychoaktivních látek vČR a EU
  7. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) jednala popáté vroce 2017. Rada na svém jednání projednala všechny materiály uvedené vprogramu Rady.

Rada schválila návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti celkem 7 programům protidrogové politiky.

Významným bodem jednání Rady bylo schválení návrhu na rozdělení dotací na programy protidrogové politiky na rok 2018 z rozpočtovékapitoly Úřadu vlády ČR vcelkové výši 129.000.000 Kč. Vrámci diskuze ktomuto bodu jednání bylo poukázáno na situaci vsociálních službách, zejména na deficit financování projektů protidrogové politiky na rok 2018 vsouvislosti sopakovaným navýšením platů a mezd pracovníků vtěchto službách. Vnásledné obsáhlé diskuzi kuvedenému tématu, bylo doporučeno, aby před zaujetím stanoviska Radou byla vypracována analýza požadavků na dofinancování adiktologických služeb pro rok 2018, definovány požadavky na jednotlivé zdroje financování a rovněž analýza rizik spojených snedofinancováním služeb. Poté bude analýza předložena na následující jednání Rady.

Rada rovněž obsáhle diskutovala Společné stanovisko A.N.O., SNN ČLS JEP a ČAA kproblematice nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, především pokud se jedná o koordinaci protidrogové politiky zejména na krajské a místní úrovni
a o její financování. Rada vzala stanovisko střešních organizací na vědomí a požádala Ministerstvo zdravotnictví o provedení vyhodnocení dopadů uvedeného právního předpisu vroce 2018 a jeho předložení Radě.

Kromě uvedeného členové Rady diskutovali o možném zařazení harm reduction opatření voblasti kouření tabáku do protidrogové strategie a veřejnozdravotní politiky, kdy Rada těsnou většinou schválila doporučení vládě zařadit harm reduction voblasti kouření tabáku do strategických dokumentů, a to svýjimkou produktu snus, zejména vzhledem kdosavadnímu stanovisku České republiky ktomuto produktu na mezinárodní úrovni.

Rada byla také informována o aktuální situaci voblasti nových vysoce nebezpečných psychoaktivních látek vČR a vEU. Počet těchto nových látek vposledních letech významně klesá, zejména je to vdůsledku zvýšené kontroly vČR, Evropě, ale i ve světě. Trendem je rovněž procentuální pokles uživatelů těchto látek vČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty