Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

27. 9. 2017 10:04

Jednání 2. listopadu 2017

Program a nejdůležitější projednávaná témata

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se uskutečnilo 2. listopadu 2017 v 15:30 v místnosti č. 147 Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4.

Program jednání:

  1. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP
  2. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
  3. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2016
  4. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016
  5. Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku v roce 2016
  6. Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami
  7. Informace o projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“
  8. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) jednala počtvrté v roce 2017. Rada na svém jednání projednala všechny materiály uvedené v programu Rady.

Rada schválila návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti celkem 9 programům protidrogové politiky.

V rámci diskuze k Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016, která bude předložena k projednání vládě ČR, bylo poukázáno na alarmující situaci v oblasti substituční léčby problémových uživatelů opiátů, zejména pokud se jedná o její nízkou dostupnost a finanční náročnost. Na Radě byl vznesen podnět, aby se problematikou nízké dostupnosti substituční léčby zabývala např. pracovní skupina pro návykové nemoci v gesci ministerstva zdravotnictví. Rada byla také upozorněna na narůstající problémy s dostupností léčby virové hepatitidy typu C, která se týká především (bývalých) injekčních uživatelů drog.

Významnými body jednání Rady byly také informace o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami a informace o probíhajícím projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci protidrogové politiky“, který byl zahájen v září 2016 a je podpořen z finančních prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kromě uvedených bodů jednání členové Rady diskutovali oblast financování služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. Dotační programy na protidrogovou politiku na r. 2018 plánují přibližně se stejným objemem finančních prostředků, jako tomu bylo v r. 2017, kromě MPSV, které navýšilo dotační titul na sociální služby. Na Radě bylo diskutováno, že alokovaná výše finančních prostředků na protidrogovou politiku nepokryje mzdové nároky spojené s navýšením platů, ke kterým dochází na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zástupci služeb se obávají negativních dopadů na jejich fungování.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty