Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

18. 7. 2017 10:59

Jednání 24. července 2017

Program a nejdůležitější projednávaná témata

Další jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se uskutečnilo 24. července 2017 v 17:30 v místnosti č. 147 Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4.

Program jednání:

  1. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP
  2. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
  3. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016
  4. Přehled dotačních řízení RVKPP a resortů v oblasti protidrogové politiky na rok 2018
  5. Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  6. Zpráva o aktivitách Pracovní skupiny pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin
  7. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) jednala potřetí vroce 2017.

Rada na svém jednání schválila návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti celkem 14 programům protidrogové politiky.

Rada projednala Výroční zprávu o hazardním hraní za rok 2016, která bude předložena pro informaci vládě České republiky.

Stěžejním bodem jednání Rady bylo především projednání návrhu na změnu Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Změna Statutu je realizována zejména jako technická úprava úvodních ustanovení vsouvislosti súčinností nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Další změny spočívají vdoplnění kompetence Rady, která by měla definovat a schvalovat síť služeb voblasti prevence a léčby závislostí a koordinovat její financování, dále ve formálním vymezení mandátu národního koordinátora komunikovat se členy vlády a odstranění povinnosti organizovat jednou ročně konferenci pro všechny výbory a pracovní skupiny RVKPP. Návrh byl na jednání Rady široce diskutován a byly přijaty drobné změny, sekterými bude předložen do meziresortního připomínkového řízení před jeho předložením vládě ČR ke schválení.

Rada vzala na vědomí přehled dotačních řízení RVKPP a resortů v oblasti protidrogové politiky pro rok 2018 a schválila okruhy a priority dotačního řízení RVKPP na rok 2018 včetně podmínek pro uzavření smluv o dlouhodobé spolupráci.

Předmětem rozsáhlé diskuze byl návrh Asociace nestátních neziskových organizací k situaci vzniklé vsouvislosti súčinností nařízení vlády č. 564/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců veveřejných službách a správě, kterým došlo k23% navýšení platů sociálním pracovníkům. Rada přijala usnesení, kterým žádá vládu, aby při tvorbě státního rozpočtu na rok 2018 zohlednila novelu tohoto nařízení a rezortům participujícím na financování programů protidrogové politiky navýšila alikvotně dotační prostředky na rok 2018. Rada rovněž požádala jednotlivé resorty, aby vdotačních řízeních revidovaly podmínky pro podporu platů a mezd a dle možností reflektovaly nároky dané novelizovaným nařízením vlády a také hledaly prostředky na navýšení ještě vr. 2017.

Rada byla na jednání také informována o aktivitách Pracovní skupiny pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin a rozsáhlá diskuze byla věnována zejména možným opatřením kezpřístupnění konopí pro léčebné využití pacientům.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter