Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

19. 1. 2017 10:13

Jednání 24. ledna 2017

Program a nejdůležitější projednávaná témata

Jednání se uskutečnilo 24. ledna 2017 od 13:00 v jednací místnosti č. 147 v budově Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4.

Program jednání:

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP

II. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky

III. Návrh na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2017 z kapitoly Úřadu vlády České republiky

IV. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek – průběžné hodnocení k 31.12.2016

V. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní - průběžné hodnocení k 31.12.2016

VI. Nový zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami a možná rizika

VII. Informace o konání národních konferencí Alkohol a jeho dopady na společnost v ČR 2016 a Hazardní hraní v ČR 2016

VIII. Česko-německá spolupráce při řešení problematiky pervitinu

IX. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) jednala poprvé v roce 2017.

Rada na svém jednání schválila návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti celkem 24 programům protidrogové politiky.

Rada projednala průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek a Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní za rok 2016.

Stěžejním bodem jednání Rady bylo především schválení návrhu na rozdělení dotací v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2017 na realizaci projektů protidrogové politiky pro integrované oblasti protidrogové politiky v celkovém objemu 129.000.000 Kč. Současně s tímto, Rada schválila nový Postup stanovení návrhů dotací u projektů podaných do dotačního řízení RVKPP a poprvé Rada schválila také návrhy na uzavření smluv o dlouhodobé spolupráci projektům navrženým Dotačním výborem

Významným bodem jednání bylo jednání na téma Česko-německá spolupráce při řešení problematiky pervitinu v rámci kterého byli členové Rady informováni o probíhajících a plánovaných aktivitách v této oblasti.

Na návrh Asociace nestátních neziskových organizací byl do programu zařazen nový bod jednání, ve kterém členové Rady diskutovali o možných rizicích vsouvislosti snovou právní úpravou zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, který nabyde účinnosti koncem května 2017. Členové Rady zastupující odborné společnosti a kraje upozornili na některá ustanovení nové právní úpravy, která můžou znamenat ohrožení realizace protidrogové politiky (oslabení koordinačních mechanismů na národní a místní úrovni, obecná definice adiktologických služeb apod.). Asociace nestátních neziskových organizací požádala o zpracování kritické analýzy nového zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami.

Plánovaný bod programu pod původním číslem VI. Informace kbodu jednání „Testování drog ve školách na severní Moravě“ úkol vyplývající z usnesení RVKPP z 18. července 2016 byl přesunut k projednání na následujícím jednání Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty