Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

21. 4. 2021 12:50

Jednání RVKPP dne 18. března 2021

Program a nejdůležitější projednávaná témata.

Jednání se uskutečnilo 18. března 2021 ve 12:00 hod. on-line (z důvodu aktuální epidemiologické situace).

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání RVKPP
 2. Revize poradních a pracovních orgánů RVKPP
 3. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019
 4. Jmenování nového alternáta za ČR do Správní rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
 5. Materiály pro informaci:
  (a) Aktuality v oblasti CBD produktů,
  (b)  Informace o plnění aktivity Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021: "Sledovat a monitorovat mezinárodní vývoj v oblasti regulace konopných drog, zejména v členských státech EU, včetně monitoringu společenských dopadů legislativních změn,
  (c) Informace o vývoji v oblasti hazardního hraní v ČR v roce 2020,
  (d) Souhrnná závěrečná zpráva o plnění Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 až 2018
 6. Návrh postupu a realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách
 7. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata

Úvodem Rada projednala „Návrh postupu a realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách“, přičemž se členové Rady shodli na nutnosti dopracování tohoto materiálu. Po dopracování byl materiál schválen formou per rollam dne 31. března 2021.

Rada následně projednávala materiál „Revize poradních a pracovních orgánů RVKPP“. Členové Rady souhlasili s návrhem předložených změn, s výjimkou návrhu na zrušení Pracovní skupiny pro financování protidrogové politiky.

Mgr. Jarmilou Vedralovou byl představen materiál „Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019“, který byl vypracován na základě výročních zpráv o realizaci protidrogové politiky v jednotlivých krajích, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od r. 2004. Zpráva obsahuje popis aktuální situace a nových trendů v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace, financování protidrogové politiky a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

Radou bylo dále schváleno jmenování nového alternáta za ČR do Správní rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

Rada byla rovněž seznámena s informacemi o aktualitách v oblasti CBD produktů na mezinárodní i národní úrovni, zejména o nárůstu jejich výskytu v ČR, včetně rozšíření tzv. CBD-matů, a rovněž o aktuálním projednávání novely zákona č. 167/1998 Sb., Zákona o návykových látkách, který by umožnil pěstování technického konopí s obsahem THC do 1 %, přičemž se jedná převážně o CBD hybridy, jež jsou pěstovány pro tyto účely. Členové Rady byli rovněž informováni, že v současné době se v souvislosti s evropskou legislativou, tzv. Novel Food, čeká na hodnocení rizika CBD produktů ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, a poté na klasifikaci Evropské komise, za jakých podmínek bude možné CBD klasifikovat jako novou potravinu.

Mgr. Jarmila Vedralová dále informovala členy Rady o dotazníkovém průzkumu v oblasti vývoje neléčebného užívání konopí v členských státech Evropské unie a dalších evropských zemích mimo EU, vč. zemí západního Balkánu.

Členové Rady byli seznámeni s informacemi o aktuální situaci v oblasti hazardního hraní, konkrétně se zavedením Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, který mj. vylučuje osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, příspěvky na živobytí atp. Byla rovněž představena Souhrnná závěrečná zpráva o plnění Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015-2018, která je zpracovávána ze strany Ministerstva zdravotnictví.

Členové Rady byli informováni o testování a očkování proti Covid-19 u osob bez zdravotního pojištění/osob bez přístřeší, kteří jsou klienti adiktologických služeb, a rovněž o očkování u pracovníků adiktologických služeb.

Členové Rady dále uložili výkonné místopředsedkyni Rady na dalším jednání Rady předložit zhodnocení dopadu pandemie Covid-19 na vývoj počtu klientů, výkonů a služeb dle zpracovaných závěrečných zpráv projektů, které byly finančně podpořeny v rámci dotačního řízení ÚV ČR na rok 2020.

Závěrem členové Rady formou usnesení poděkovali poskytovatelům a všem pracovníkům adiktologických služeb za vysoké pracovní nasazení v době epidemie COVID-19, díky kterému se daří udržet dostupnost adiktologických služeb bez významnějších výpadků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter