Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

22. 7. 2021 11:00

Jednání RVKPP dne 23. června 2021

Program a nejdůležitější projednávaná témata.

Jednání se uskutečnilo 23. června 2021 od 16:00 hod. on-line formou.

Program

 1. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání RVKPP
 2. Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a rezortů v oblasti protidrogové politiky na r. 2022
 3. Koncepce rozvoje adiktologických služeb
 4. Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2020
 5. Koncept struktury výročních zpráv v oblasti závislostí
 6. Návrh na prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
 7. Materiály pro informaci: 
  a)   Výsledky první výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR
  b)   Přehled o realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“
  c)   Zpráva Ministerstva zemědělství o zajištění a vyhodnocení kontrolní činnosti v souvislosti se zákonem č. 110/1997 Sb. za roky 2019 a 2020
  d)   Informace o nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 98/20    
 8. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata

Úvodem jednání Rady představila vedoucí Úřadu vlády, Mgr. Tünde Bartha, členkám a členům Rady (dále "členové") informace o delimitaci Odboru protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Následovala diskuze, v rámci které vystoupili zejména zástupci odborných společností a střešních organizací, kteří shodně vyjádřili nesouhlas s tímto přesunem.

Rada následně projednávala materiál „Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a rezortů v oblasti protidrogové politiky na r. 2022“. Členové Rady souhlasili s návrhem A.N.O. na doplnění „projektů zaměřených na advokační činnost“ do původního znění dotační oblasti II. a materiál byl takto odsouhlasen.

Radou byl schválen dokument „Koncepce rozvoje adiktologických služeb“, který je jedním z výstupů projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky. Materiál stanovuje rámec a obsah oboru adiktologie a adiktologické péče. Připomínky k materiálu byly vypořádány a materiál byl Radě předkládán bez rozporu.

V dalším bodě jednání byli členové Rady seznámeni s materiálem „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2020“. K bodu neproběhla diskuze a byl schválen hlasy všech přítomných.

Následovalo projednání materiálu „Koncept struktury výročních zpráv v oblasti závislostí“. Národní monitorovací středisko (OPK) navrhlo změnu struktury výročních zpráv, v rámci které budou zpracovány dílčí zprávy pro problematiku alkoholu, tabáku, hazardního hraní, nelegálních drog, psychoaktivních léků a digitálních závislostí. Rovněž bude zpracována Souhrnná zpráva o závislostech v ČR.

Radou byl dále schválen materiál „Návrh na prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové politiky“. Vzhledem k tomu, že smlouva s novou certifikační agenturou je nyní v přípravě, bude prodloužena platnost certifikátů odborné způsobilosti celkem 105 adiktologickým službám, a to do 31. prosince 2021.

Na závěr byli členové Rady informováni o materiálech předkládaných Radě pro informaci. K těmto materiálům neproběhla diskuze.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter