Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

2. 6. 2021 11:00

Záznam z hlasování per rollam dne 27. května 2021

Informace o hlasování, které proběhlo ve dnech 19.-26. 5. 2021.

Hlasování Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“) proběhlo způsobem per rollam podle ustanovení čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu Rady ze dne 05. 11. 2020. Podle čl. 6 odst. 7 a 8 Jednacího řádu Rady, bylo hlasování zahájeno na návrh výkonné místopředsedkyně Rady dne 19. 05. 2021 a ukončeno dne 26. 05. 2021 (výzvy pro hlasování per rollam byly doručeny členům Rady dne 19. 05. 2021, lhůta pro hlasování byla stanovena do 26. 05. 2021 včetně).

Hlasování se ve stanovené lhůtě a předepsané formě zúčastnilo celkem 18 členů Rady, tedy nadpoloviční většina z celkového počtu členů Rady (23 členů).

Předmět hlasování

I. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2020

Výsledky hlasování

Hlasování proběhlo v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 8 Jednacího řádu Rady – hlasování se účastnila nadpoloviční většina členů Rady ve stanovené lhůtě.

I. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2020

S návrhem usnesení č. 01/0521 souhlasilo 18 členů Rady.

Rada přijala usnesení č. 01/0521 – per rollam ve znění:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

1. schvaluje

Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2020,

2. ukládá

výkonné místopředsedkyni Rady zveřejnit Výroční zprávu o činnosti RVKPP za rok 2020 na webových stránkách Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty