Koordinace

Koordinace protidrogové politiky je úsilí iniciovat a podporovat širokou spolupráci a optimalizovat využití a výstupy existujících zdrojů (informačních, finančních, institucionálních, lidských) a přispívat k vytváření a zavádění účinných opatření. Realizace a koordinace české protidrogové politiky probíhá na dvou vzájemně nezastupitelných, prolínajících se a doplňujících se úrovních, na centrální úrovni a na krajské (místní) úrovni, přičemž se využívá nástrojů horizontální a vertikální koordinace.

Působnost státních orgánů a působnost územních samosprávných celků při organizaci a provádění protidrogové politiky upravuje zákon č. 379/2005 Sb. Aktuální vývoj v oblasti koordinace protidrogové politiky je každoročně shrnut ve výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR. Výroční zprávy jsou zpracovávány i v jednotlivých krajích České republiky.

Připojené dokumenty