Koordinace a spolupráce

12. 6. 2017 14:59

Koordinace protidrogové politiky na národní úrovni

Realizace a koordinace české protidrogové politiky probíhá na dvou vzájemně nezastupitelných, prolínajících se a doplňujících se úrovních, na centrální úrovni a na krajské (místní) úrovni, přičemž se využívá nástrojů horizontální a vertikální koordinace.

Horizontální koordinace na centrální úrovni usiluje o slaďování postupů jednotlivých rezortů a o iniciování a podporu jejich optimální spolupráce při plnění úkolů Národní strategie protidrogové politiky na centrální úrovni. 

Zodpovědnost za tvorbu a naplňování protidrogové politiky ČR nese vláda. Pro koordinaci aktivit protidrogové politiky na národní úrovni využívá zejména tyto nástroje:

 • Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP),
 • Národního protidrogového koordinátora (výkonný místopředseda RVKPP)
 • sekretariát RVKPP, jehož součástí je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti,
 • výbory RVKPP,
 • pracovní skupiny RVKPP a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové politiky,
 • Národní strategii a akční plány protidrogové politiky.

Vertikální koordinace usiluje o slaďování jednotlivých aktivit protidrogové politiky na regionální a místní úrovni (tj. krajské i místní - tj. obecní) tak, aby byly zohledňovány místní podmínky a potřeby a současně, aby realizovaná opatření a intervence byly uskutečňovány v souladu s hlavními cíli, principy a postupy doporučenými národní strategií.

Pro vzájemné propojení centrální a místní úrovně a pro implementaci drogové politiky na krajské/místní úrovni zavedla už Koncepce na roky 1993–1996 systém okresních protidrogových komisí a okresních protidrogových koordinátorů. Tento poměrně pružný systém koordinace byl založen na principu subordinace ústředních a místních orgánů státní správy.

Reformou veřejné správy v r. 2001, kdy došlo k přesunu regionální koordinace z okresů (okresních/magistrátních úřadů – státní správa) na kraje (krajské úřady – samospráva), se podařilo nově definovat a vytvořit síť krajských a místních protidrogových koordinátorů.

Nástroje koordinace na regionální a místní úrovni:
 • Výbor zástupců regionů
 • Krajští protidrogoví koordinátoři
 • Protidrogové komise
 • Pracovní skupiny
 • Strategie a plány
 • Místní protidrogoví koordinátoři

V r. 2005 byly tyto nástroje koordinace protidrogové politiky kodifikovány v zákoně č. 379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonůa v zákoně se vydefinovala povinnost krajů zřizovat pozici krajkého protidrogového koordinátora na plný úvazek a zavádět další nástroje koordinace. Novým zákonem č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně draví před škodlivými účinky návykových látek se ponechala povinnost krajů realizovat protidrogovou politiku na svém území, povinnost mít zřízenou pozici krajského koordinátora nebo další nástroje koordinace však byla zrušena.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie