Koordinace a spolupráce

12. 6. 2017 16:58

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Zapojení do mezinárodní spolupráce je definováno v rovině globálního vnímání problému užívání návykových látek a problémového hráčství; na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce protidrogové politiky, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech.

Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek lze datovat do r. 1909, kdy se v čínské Šanghaji konala první mezinárodní konference. Její jednání vyústilo v r. 1912 do přijetí první úmluvy v oblasti kontroly drog, tzv. Mezinárodní úmluvy o opiu, která směřovala především k omezení jejich přepravy.

Období mezi světovými válkami - Společnost národů si v meziválečném období pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Pomocný výbor proti obchodu s opiem a dalšími nebezpečnými drogami (Advisory Committee on Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs). Byly přijaty tři úmluvy.

Období po druhé světové válce - Organizace spojených národů si v období po druhé světové válce pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Komisi OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs-CND), která byla založena v r. 1946 jako komise Hospodářské a sociální rady OSN. Byly přijaty další mezinárodněprávní nástroje - Protokoly a Úmluvy.

Současnost - Drogovou problematikou se v současné době zabývá nejen OSN, ale také Světová zdravotnická organizace (World Health Organization - WHO) a orgány Evropské unie.

Mechanismy OSN zaměřené na kontrolu narkotik

 • Valné shromáždění OSN (General Assembly)
 • Hospodářská a sociální rada OSN – HSR (Economic and Social Council)
 • Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UN Office on Drugs and Crime – UNODC)
 • Program OSN pro kontrolu drog (UN Drug Control Programme – UNDCP)
 • Komise OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs - CND)
 • Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik (International Narcotic Control Board – INCB)

EVROPSKÁ UNIE

 • Evropský parlament
 • Evropská rada
 • Rada Evropské unie
 • Evropská komise
 • Kontaktní výbor expertů pro problematiku praní špinavých peněz
 • COREPER
 • Horizontální pracovní skupina pro problematiku drog (Horizontal Working Party on Drugs)
 • Protidrogová strategie EU (2013–2020) a Protidrogový akční plán EU
 • Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA)
 • Evropská zpráva o drogách – zveřejňována každoročně EMCDDA

RADA EVROPY

 • Pompidou Group
 • Moneyval

DALŠÍ  MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE A SKUPINY

 • SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
 • DUBLINSKÁ SKUPINA
 • EGMONTSKÁ SKUPINA
 • FATF
 • Světová banka a Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní spolupráce a její vývoj jsou podrobně popsány v přiloženém dokumentu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie