Koordinace a spolupráce

13. 1. 2017 10:53

Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR je řešitelem projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035 (dále jen „projekt“), který je realizován od 01.09.2016 do 31.08.2021. Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Loga k projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky

Projekt je prvním samostatným a velkým projektem v ČR financovaným z ESF v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů spojených se závislostmi a závislostním chováním. Projekt si klade za cíl systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňujících protidrogovou politiku ČR a její vizi ohledně snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost a zapadá do politického a odborného vývoje, kterým ČR (a Evropa) v oblasti závislostí prošla a prochází. Cílem projektu je zefektivnění a zkvalitnění sítě služeb, které využívají nebo mohou využívat osoby závislé a závislostí ohrožené. Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového integrovaného systému kvalitních a dostupných adiktologických služeb postaveného na jasném kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a na stabilním systému financování. Dílčí cíle jsou následující:

  • zpracování dvou rozsáhlých analýz na zmapování dopadů legislativy, politik a institucionálního prostředí protidrogové politiky na praxi adiktologických služeb,
  • vytvoření nástrojů monitoringu, evidence, kontroly kvality, zefektivnění financování, standardizace a stabilizace adiktologických služeb,
  • rozvíjení systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších pracovníků veřejné správy a zkvalitnění vykonávání jejich agendy v oblasti závislostí,
  • zavádění nových metod sociální práce a rozvíjení systému vzdělávání pracovníků v adiktologických službách a tím zvýšit kvalitu těchto služeb,
  • jasné vymezení pravomocí jednotlivých aktérů a role adiktologických služeb, posílení koordinačních mechanismů a integrací všech druhů závislostí do jednoho druhu služeb a vytvořit pro poskytovatele podmínky pro efektivní poskytování služeb zaměřených na všechny druhy závislostí.

Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ může přispět k pozitivním změnám v praxi poskytovatelů adiktologických služeb, zadavatelů těchto služeb a veřejné správy, která je a bude zapojena do realizace protidrogové politiky a řešení problémů spojených se závislostmi a závislostním chováním. Výstupem projektu budou návrhy systémových řešení, na základě kterých by mohl stát, kraje a obce efektivněji nastavovat a financovat služby a lépe dosahovat svých cílů v oblasti protidrogové politiky. Projekt bude mít zprostředkovaně dopad na situaci osob závislých nebo ohrožených závislostmi. Zahrnutí hazardu, tabáku a alkoholu a rovnoměrné pokrytí potřeb i území sítí adiktologických služeb může zvýšit dostupnost pomoci pro všechny osoby ohrožené závislostmi a zvýšit také pravděpodobnost úspěchu procesu jejich léčby.

Více se o projektu a postupu prací dozvíte na webových stránkách projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie