Koordinace a spolupráce

31. 5. 2018 16:13

Workshop mapoval problémy adiktologických služeb v ČR

Praha, 30.05.2018 – Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádalo setkání odborníků z adiktologických služeb k výstupům projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky. Projekt je podporován z prostředků ESF – Operačního programu Zaměstnanost.

Workshop se týkal materiálu Analýza systémového rámce protidrogové politiky, který zkoumá legislativní prostředí a mezinárodní, národní a regionální strategické dokumenty, jejich dopady na praxi adiktologických služeb a podobu protidrogové politiky v členských státech Evropské unie. Tato analýza bude sloužit jako podkladový materiál pro všechny další výstupy projektu.

Na úvod popsaly záměry celého projektu a jeho další části vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Ing. Lucia Kiššová a garantka projektu Mgr. Eva Hekrle.

Základní strukturu analýzy a částečné závěry představili její autoři MgA. Petr Pleva z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Mgr. Hana Fidesová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Panelové diskuse na téma Mapování aktuální praxe a bílých míst v poskytování adiktologických služeb se zúčastnili doc. Kamil Kalina z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, MUDr. Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Mgr. Vojtěch Janouškovec, předseda České asociace adiktologů, a Michal Němec, zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

V diskusi převládal názor, že přes některé výhrady vychází z mezinárodního srovnání česká protidrogová politika velmi dobře. Národní legislativa je v souladu se závaznými mezinárodními předpisy, ale má rezervy v implementaci mezinárodních strategických doporučení, a to zejména v oblasti alkoholu.

Problematičtější než legislativa je podle panelistů spíše její praktická aplikace. Na oblasti, které nejsou v souladu s „evidence based“ přístupem, upozornil Kamil Kalina: „Dosud se klade velký důraz na hospitalizaci. Ambulantní péče, která je ve většině případů stejně efektivní jako hospitalizace, je stále podceňována.“ Za problematickou také považuje oblast diagnostiky adiktologických poruch a přehlížení duálních diagnóz.

Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, s ním souhlasí: „Nejvíce nás pálí nízká dostupnost ambulantní adiktologické péče,“ a odkazuje na záchytné služby bez návaznosti na jakoukoli adiktologickou péči. Za zcela chybné považuje zrušení základní atestace v oboru prevence a léčby návykových nemocí (lékařská adiktologie), která byla nahrazena krátkým certifikovaným kurzem. Výsledkem je téměř nulový zájem mladých lékařů o specializaci v oboru. Podle něj bude potřeba zásadně řešit financování zdravotnických služeb, kdy nehrazení, či nedostatečné hrazení farmakologické léčby představuje významné omezení dostupnosti (např. substituční) léčby.

„Legislativa není náš hlavní problém,“ potvrdil i další panelista Vojtěch Janouškovec. Problémy podle něj nastávají především při zavádění vhodných postupů do praxe. Za slabou stránku považuje zajištění ambulantní adiktologické péče a neochotu zdravotních pojišťoven uzavírat smlouvy s jejími poskytovateli, což vede k faktické nedostupnosti těchto služeb v některých okresech. Poukázal na skutečnost, že jsou dokonce celé dva kraje, v nichž není dostupná žádná adiktologická ambulance – Kraj Plzeňský a Moravskoslezský. Ambulantní péče je podle něj nedostatečná jak regionální dostupností, tak i kapacitou a finančními i lidskými zdroji. Připomenul také nepoměr mezi výdaji na lůžkovou a ambulantní péči. Z celkových výdajů zdravotních pojišťoven na adiktologické služby (250 miliónů Kč za rok 2015) připadá na ambulantní péči o uživatele alkoholu a nealkoholových drog 6–7 %, zbytek jde na lůžkovou péči. Z veřejných zdrojů (dotace a granty) jde na ambulantní péči 3,7 %.

Další problémy charakterizoval Michal Němec z Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Zdůraznil sociálně-zdravotní povahu adiktologických služeb. Upozornil na střet resortních zájmů, který neumožňuje financovat služby jako komplex ze všech relevantních zdrojů, a na potřebu legislativní reflexe povahy adiktologických služeb, která by měla vést k vytvoření nové kategorie zdravotně-sociálních služeb.

Následovala všeobecná diskuse odborné veřejnosti nad tématy:

  • Překážky vzniku nové adiktologické služby.
  • Překážky provozování adiktologické služby – organizační aspekty.
  • Překážky provozování adiktologické služby – přímá práce s klientem.
  • Překážky v oblasti financování služby.

Získané poznatky budou zapracovány do konečné podoby Analýzy systémového rámce protidrogové politiky.

 

Kontaktní osoba projektu ESF:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
MgA. Petr Pleva
T +420 224 003 891
pleva.petr@vlada.cz

Kontakt pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
MgA. Renata Povolná
M +420 728 302 397
povolna.renata@vlada.cz

 

Projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky je podporován z prostředků ESF – Operačního programu Zaměstnanost. Bližší informace o projektu najdete na stránkách www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie