Pro média

20. 7. 2016 14:46

Češi více hrají, i když provozoven ubývá. V roce 2015 vsadili přes 152 miliard

PRAHA, 20.07.2016 – Aktuální data z Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2015 ukazují, že došlo k nárůstu počtu osob, které mají zkušenosti s hazardním hraním, ať už v hernách, sázkových kancelářích, či na internetu. Přestože se meziročně počet provozoven s technickými hrami (automaty) snížil téměř o 19 %, celková výše vkladů do hazardních her vzrostla o 10 %. Je to dáno zejména zvyšujícím se zájmem o kurzové sázení a on-line hraní. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je nutno věnovat pozornost ochraně on-line hráčů a soustředit finanční prostředky do prevence a léčby, jejichž pokrytí je v ČR v současnosti velmi nízké.

Legislativní vývoj

Od roku 2017 budou tvořit zákonný rámec hazardního hraní nový zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.) a nový zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.). To bude znamenat otevření trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřísnění regulace a umožnění provozování většiny hazardních her na internetu. Technické hry (TH) budou od roku 2017 zdaněny 35 %, ostatní hazardní hry 23 %. Do roku 2015 byla sazba odvodu u všech her 20 %, v roce 2016 byla zvýšena na 28 % pro TH a 23 % pro ostatní hry.

V současné době roste také míra regulace hazardního hraní na obecní úrovni. V roce 2015 regulovalo hazardní hraní prostřednictvím obecně závazné vyhlášky 588 obcí, z toho provozování TH na svém území zakazovalo 322 (54,8 %). Aktuálním a od roku 2013 narůstajícím problémem je provozování nelegálních technických her, zejména tzv. kvízomatů a slevostrojů. „Problémem nelegálního hazardu jsou zasaženy především obce, které hazardní hry na svém území zakázaly. Za stávající právní úpravy se potírání nelegálních heren a tzv. kvízomatů ukazuje jako velmi problematické, nový zákon by od roku 2017 měl znamenat mnohem účinnější postih,“ uvádí Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které výroční zprávu zpracovalo.

Hráčství v populaci

Počet lidí se zkušeností s hraním hazardních her každoročně narůstá. Studie, které se zaměřují na sledování rozsahu hraní hazardních her v obecné populaci v letech 2012−2015, ukazují nárůst zkušenosti s hraním v posledních 12 měsících z přibližně 10 % v letech 2012−2013 na přibližně dvojnásobnou úroveň v letech 2014−2015.

Za tímto zvýšením stojí především nárůst on-line hazardního hraní a také kurzového sázení. Zvýšená prevalence hraní je patrná zejména u mužů a napříč všemi věkovými skupinami; podíl žen se zkušeností s hazardním hraním roste pomaleji. K významnému meziročnímu nárůstu dochází zejména u mladých dospělých.

V celé populaci roste zkušenost s on-line hazardem. Část závislých na hracích automatech přechází do on-line prostředí a internetové hráčství si také samo vytváří nové hráče. „Vzniká nová skupina hráčů on-line, zejména mladých, kteří například nikdy nehráli v kamenných hernách,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, „myslím si, že by jednotlivé herní společnosti měly v herních plánech jednotlivých her definovat, jak budou řešit patologické hráčství, a až na základě předložení a schválení těchto plánů by tyto společnosti mohly dostat licenci na danou hru. Co se týče další legislativní kontroly on-line hraní, je potřeba připravit vyhlášku, která vejde v platnost zároveň s účinností zákona a která přinese adekvátní regulační opatření.“

Muži uvádějí čtyřikrát vyšší zkušenosti s hraním než ženy

Celoživotní zkušenost s kurzovými sázkami v sázkových kancelářích mělo 28,2 % osob, s technickými hrami nebo hrami v kasinu 22,3 % osob a s on-line hrami 14,3 % osob. Mimo loterií (hraní loterií nebylo v r. 2015 sledováno) uváděli muži nejčastěji zkušenost s kurzovými sázkami, ženy uváděly stejně častou zkušenost s kurzovými sázkami jako s hraním her v herně nebo kasinu. Muži uvádějí v posledních 12 měsících přibližně 4krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy. Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15–34 let. Ve všech věkových skupinách bylo nejčastější kurzové sázení následované hraním hazardních her on-line.

Gambling a mladiství. Vede on-line hraní

V roce 2015 byla realizována další vlna studie ESPAD mezi 16letými studenty. Ze souboru 2738 respondentů uvedlo hraní her o peníze v posledních 12 měsících celkem 9,1 % dotázaných (15,3 % chlapců a 3,1 % dívek), z nichž 3,0 % (4,9 % chlapců a 0,9 % dívek) uvedla hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji. Studenti hráli nejčastěji on-line – nejčastěji uváděnou hrou o peníze hranou na internetu byly karty nebo kostky, následované shodně kurzovými sázkami na sport a loteriemi. Vyšší míru hraní hazardních her uváděli chlapci. Hraní her o peníze v posledních 12 měsících nejčastěji uváděli studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (13,4 %), dále žáci 9. tříd základních škol (9,1 %), v nejnižší míře studenti gymnázií (4,2 %). 

Patologické hráčství a léčba

Z dosavadních výsledků do r. 2014 vyplývá, že v riziku rozvoje problémového hráčství je přibližně 5 % dospělé populace (cca 450 tisíc osob), z toho v pásmu problémového hráčství se nachází 1,5–2,3 % dospělých osob (130 až 200 tisíc), z nichž cca polovinu tvoří patologičtí hráči (0,6–1,2 % dospělé populace, tj. cca 55–110 tisíc osob).

Mezi patologickými hráči v léčbě bylo z celkem 259 respondentů 81 % mužů, průměrný věk byl 35,2 roku (muži 35,6, ženy 33,2). Průměrný věk první zkušenosti s hazardní hrou byl přibližně 20 let a prvního hraní problémové hry necelých 23 let. Pravidelně hrát začínali v 25 letech, přičemž v 29 letech si poprvé uvědomili, že mají s hraním problémy.

„V posledních letech se struktura problémových hráčů v léčbě mění. Ve srovnání s rokem 2013 o více než 10 % klesl podíl hráčů technických her, zatímco podíl hráčů on-line her vzrostl o 4 % a kurzových sázek o 5 %. Problémem jsou zejména zadluženost a množství času věnovaného hře – tady se ukazuje, že on-line hráči dosahují nejvyšších hodnot,“ upřesňuje Viktor Mravčík.

Polovina léčených hráčů uvedla, že během hraní vždy nebo často užívali alkohol, necelá čtvrtina uvedla užívání pervitinu. Pouhých 16,6 % respondentů vykazovalo v posledních 30 dnech před léčbou dobré duševní zdraví bez vážných známek deprese a úzkosti, dvě třetiny pravděpodobně trpěly úzkostně-depresivní poruchou. Téměř dvě třetiny měly někdy v životě sebevražedné myšlenky a necelých 30 % se o sebevraždu pokusilo, polovina z nich opakovaně. Krádeže se někdy dopustilo 46 % patologických hráčů v léčbě, podvodu 36 %, zpronevěry 33 %, drogové trestné činnosti 19 % a loupeže 9 % hráčů.

„Hazardní hraní může být často spojeno s dalšími duševními onemocněními, včetně dalšího návykového chování. Sklon k patologickému hráčství se také více vyskytuje mezi skupinami v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách a mezi lidmi v těžkých životních situacích,“ uvádí Jindřich Vobořil s tím, že ve světě existují studie, které opakovaně potvrzují, že se danému státu výrazně vyplatí vyčlenit prostředky na prevenci a léčbu, protože se mu tyto prostředky v budoucnu několikanásobně vrátí. „Jde až o čtyřnásobný návrat prostředků. Pokud tedy studie v ČR udávají, že společenské náklady spojené s patologickým hráčstvím se pohybují někde mezi 8 a 16 miliardami korun, tak bychom měli – v případě rozhodnutí dát do této oblasti přibližně 100 milionů Kč – ušetřit něco mezi 6 a 12 miliardami Kč na sociálních, soudních a zdravotních výdajích,“ dodává Vobořil.    

Nízká dostupnost odborné péče

Míra vstupu problémových hráčů do léčby je nízká. Péče je poskytována zejména v poradenských a léčebných adiktologických a psychiatrických zařízeních. Ročně je léčeno 1300−1400 pacientů v psychiatrických ambulancích a je evidováno 500−550 hospitalizací.

Z dostupných údajů vyplývá, že v ČR je 15–20 zařízení specializovaných na poskytování služeb problémovým hráčům, jejich počet se v posledních letech zásadně nemění. Nízká dostupnost specializované péče je zejména v západních a severních Čechách.

„Závislost na hazardu je obtížně léčitelná, nicméně v dobrých programech dosahuje úspěšnost vyléčení až 70 %. Zatím je však nabídka léčebných zařízení zoufale malá. V tomto roce ale vláda vynaložila pilotní prostředky na vznik nových specializovaných služeb, takže věřím, že by jejich nárůst mohl být během následujících dvou let velmi výrazný,“ říká národní protidrogový koordinátor Vobořil.


Ekonomické výsledky trhu s hazardními hrami

Výše sázek meziročně vzrostla o 10 %

V roce 2015 bylo vsazeno 152,2 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno 121,8 mld. Kč. Příjmy provozovatelů ze hry dosáhly 30,4 mld. Kč. Celková výše sázek meziročně vzrostla o 
10 %, příjmy ze hry se snížily o 3 %.

Z celkového objemu vsazených peněz bylo v roce 2015 vloženo do technických her (TH) 59 %, 29 % bylo vsazeno v kurzových sázkách, 7 % v loteriích a 5 % v živých kasinových hrách. Nejvyšší příjmy přinesly provozovatelům TH (60 % z celkových příjmů), kurzové sázky (19 %) a loterie (18 %).

V roce 2015 získaly veřejné rozpočty z odvodů a poplatků z hazardních her 8,08 mld. Kč. Z toho odvody z TH tvořily 6,13 mld. Kč (76 %). Z celkových 8,08 mld. Kč připadlo 2,59 mld. Kč (32 %) státnímu rozpočtu, zbylých 5,49 mld. Kč bylo rozděleno do obecních rozpočtů. Oproti roku 2014 se příjmy veřejných rozpočtů z odvodů z hazardu zvýšily o 101 mil. Kč (1,3 %).

„Dochází k redistribuci obecních příjmů z loterijní daně. S tím, jak řada obcí zakazuje provozování technických her na svém území, se v ostatních obcích příjmy do obecních rozpočtů zvyšují,“ uvádí Mravčík.

„Jelikož stát sám z této činnosti vybere až 8 miliard na daních, měla by být jednou z jeho primárních funkcí ochrana jednotlivců a zajištění pomoci v této oblasti, aby bylo dostatek specializovaných center a dobře realizované preventivní programy,“ uzavírá Vobořil.

Meziročně se počet provozoven snížil téměř o 19 %

Technické a živé hry povolené MF byly ke konci roku 2015 provozovány v 4836 provozovnách, z toho 538 provozoven byla kasina. Meziročně se počet provozoven snížil téměř o 19 %. V roce 2015 bylo povoleno celkem 60 331 TH, z toho bylo 10 108 VHP povolovaných obcemi, a 2254 her v kasinech. Počet TH trvale klesá od roku 2011, kdy dosáhl vrcholu téměř 102 tis. Mezi roky 2014 a 2015 ubylo přibližně 10 % TH a her v kasinu.

„V posledních letech roste počet a podíl kasin na všech provozovnách s technickými hrami a meziročně došlo také k nárůstu počtu výherních hracích přístrojů, které byly dosud dlouhodobě na ústupu, povolených právě v kasinech. Je to také důsledek místní regulace,“ dodává Mravčík.


Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v roce 2015 najdete v plném znění ke stažení na www.drogy-info.cz.


Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Odbor protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky
118 01 Praha 1

Kancelář:nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
M +420 728 302 397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter