Pro média

29. 7. 2015 12:14

Evropská zpráva o drogách 2015

Praha, 4. 6. 2015 - Tisková zpráva k vydání Evropské zprávy o drogách 2015. Evropské monitorovací centrum pro drogy již 20 let sleduje vývoj drogové situace v Evropě. Výsledky představilo v rámci tiskové konference ve spolupráci s českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. V České republice zůstává největším problémem pervitin a konopí.

Měnící se dynamika trhu s heroinem, následky užívání konopí, zvyšující se role internetu, „nové drogy“ či rostoucí čistota a potence drog jsou příklady problémů, na něž upozorňuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve své dnes zveřejněné nejnovější Evropské zprávě o drogách. V České republice zůstává, podle slov národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, míra užívání legálních i nelegálních drog vysoká. Přední pozice v konzumaci nelegálních drog u nás stále zaujímá pervitin a konopí.

Centrum EMCDDA potvrzuje, že heroin je v Evropě na ústupu a poukazuje na celkovou stagnaci poptávky po této droze. Specializovanou léčbu drogové závislosti nyní poprvé nastupuje méně lidí, kteří mají problémy s heroinem: 23 000 v roce 2013 oproti 59 000 v roce 2007. Řešení otázky předávkování drogami však nadále zůstává náročným úkolem pro politiku veřejného zdraví. „V České republice se nám podařilo snížit počet uživatelů heroinu na třetinu vprůběhu posledních 10 let, a to zejména díky nabídce substituční léčby a dalších služeb. Ve srovnání s Evropskou unií máme extrémně nízký počet předávkování,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík k tomu dodává: „Vposledních 3 letech pokrytí opiátovou substituční léčbou stagnuje, vněkterých regionech bylo substituční centrum zrušeno (např. v Karlových Varech) a v jiných se substituční centrum podařilo udržet jen s obrovskými problémy (např. v Plzni).“

Hranice mezi starými a novými drogami se stírají

Evropská zpráva o drogách ukázala, že drogová problematika je nyní mnohem komplexnější a k dispozici je mnoho látek, které ještě před dvaceti lety uživatelé neznali. Jedná se o zjištění až dvou nových psychoaktivních látek týdně. Nové látky stále více napodobují kontrolované drogy. Celkově jich už evropské centrum monitoruje přes 450. „V roce 2014 bylo hlášeno 101 nových psychoaktivních látek, což představuje výzvu pro naše stávající kontrolní mechanismy,“ uvádí evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos, a dodává: „Zpráva ukazuje, že se potýkáme s rychle se měnícím globalizovaným drogovým trhem, a proto musíme v reakci na drogovou hrozbu postupovat jednotně, rychle a rozhodně. Znepokojuje mě zejména skutečnost, že novým zdrojem nabídky kontrolovaných i nekontrolovaných psychoaktivních látek se čím dál více stává internet.“

Virtuální drogové trhy

Internet hraje v nabídce a prodeji drog Evropanům stále větší roli a on-line lze koupit jak nové psychoaktivní látky, tak zavedené drogy. Používá se jak „viditelného webu“ (který je přístupný pomocí běžných vyhledávačů), tak i „neviditelného (hlubokého) webu“ (které jsou přístupné pomocí šifrovacích programů). Umožňují anonymní výměnu zboží a služeb mezi stranami, často za použití virtuálních měn (např. Bitcoinu) k uskutečnění skrytých transakcí. Zpráva zdůrazňuje, že aktivní roli na trzích s drogami hrají také sociální média a aplikace, ať již se používají přímo pro nákup a prodej drog, nebo nepřímo pro jejich nabízení, názorového ovlivňování nebo sdílení zkušeností. „Obrovský nárůst online nabídky drog znamená velké výzvy v oblasti protidrogové politiky, protože internet je běžným médiem pro sociální interakci zejména mladých lidí a také médiem pro uzavírání obchodů – v tomto ohledu je to výzva také pro nabídku legálních drog, jako např. alkoholu, kde je velký problém s kontrolou plnoletosti nakupujících,“ doplňuje Jindřich Vobořil.

Rostoucí význam konopí

Konopí nadále zůstává nejčastěji konzumovanou nezákonnou drogou v Evropě. „Přes 19 milionů lidí (ve věku 15–64 let) uvedlo, že užilo v posledním roce konopí, z nich téměř 15 milionů tvoří mladí dospělí (ve věku 15–34 let). Odhadujeme, že zhruba 1 % všech dospělých užívá drogu každý nebo téměř každý den,“ uvádí Roland Simon, vedoucí sekce pro preventivní a léčebná opatření a dobrou praxi centra EMCDDA a dodává: „Většina klientů nastupujících léčbu drogové závislosti poprvé nyní uvádí konopí jako drogu, která představuje jejich hlavní problém.“

V současnosti se také vyskytla řada látek představujících legální náhražku konopí, čímž vznikl nový rozměr trhu s konopím. Užívání těchto látek může mít nepříznivé zdravotní následky (např. poškození ledvin, účinky na dýchací a kardiovaskulární systém, křeče). Nedávná úmrtí a akutní intoxikace v Evropě a ve světě spojované s těmito látkami podnítily centrum EMCDDA k vydání zdravotních výstrah pro veřejnost. „Českým paradoxem je, že u nás se i přes existenci zákona o léčebném konopí stále spíše diskutuje v teoretické rovině, přičemž obrat konopí na nelegálním drogovém trhu v ČR se měří v desítkách tun ročně.“ upozorňuje Vobořil.


Trh se stimulanty. V ČR je nejrozšířenější pervitin

Nadále se Evropa potýká s přeplněným trhem se stimulanty, kde kokain, amfetaminy, extáze a rostoucí počet syntetických drog cílí na podobné skupiny uživatelů. Kokain zůstává nejběžněji užívanou nelegální stimulační drogou v Evropě, třebaže většinu jeho uživatelů můžeme najít v malém počtu západních zemí EU. V České Republice je nejrozšířenější stimulační drogou metamfetamin (pervitin). Podle nedávno zveřejněné výroční zprávy Národní protidrogové centrály (NPC) policie v Česku zabavila přes 50 kg pervitinu. Rostoucí problém představuje nelegální vývoz pervitinu, zejména do Německa. „V ČR se vyrobí kolem 7 tun pervitinu ročně, z toho necelá tuna je vyvezena do zahraničí, zejména do Německa“, říká Viktor Mravčík. V poslední době navázala Česká republika úzkou spolupráci s Německem, které se snaží rostoucí pervitinové epidemii na svém území zabránit. „Německo si včas uvědomilo provázanost drogové politiky a udělalo dávno to, co my až nyní v září (2014), a sice že velmi úspěšně integrovalo politiky v oblasti závislostí,“ vysvětluje Vobořil stím, že závislostní témata se od sebe nedají oddělit, prolínají se. „Německá vláda také vygenerovala finanční prostředky na strategii, prevenci a léčbu, zatímco v ČR je tato oblast dlouhodobě podfinancovaná“, doplňuje Vobořil.

Nárůst potence a čistoty drog vzbuzuje obavy

Klíčovým zjištěním je silný nárůst potence a čistoty nejčastěji užívaných nelegálních drog v Evropě, což vzbuzuje obavy o zdraví uživatelů, kteří mohou vědomě nebo nevědomě konzumovat silnější produkty. Celkové trendy za období 2006–2013 ukazují zvýšení potence konopí (obsahu THC), čistoty kokainu a obsahu MDMA v tabletách extáze v zemích, které podávají hlášení konzistentně. V roce 2013 došlo též k nárůstu čistoty heroinu. Mezi pravděpodobné faktory, které za tímto trendem stojí, patří technické inovace a konkurence na nelegálním trhu s drogami.

Zpráva EMCDDA nadále poukazuje na nové možnosti v léčbě hepatitidy typu C a relativně dobrou situaci voblasti výskytu HIV infekce mezi injekčními uživateli drog.


Více podrobností najdete v celé výroční zprávě v příloze nebo na adrese:
http://www.emcdda.europa.eu/edr2015

Další informace najdete na:
www.emcdda.europa.eu/news/home

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost bylo zřízeno v roce 1993. EMCDDA, které je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie, zahájilo svou činnost v roce 1995 a sídlí v Lisabonu. Úkolem EMCDDA je poskytovat EU a jejím členským státům faktický přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách. Politickým činitelům dnes nabízí údaje, které potřebují ke kvalifikované přípravě právních předpisů a formulování strategií týkajících se drog. Centrum rovněž pomáhá odborníkům a pracovníkům z praxe působícím v této oblasti upozorňovat na osvědčené postupy a nové oblasti výzkumu.


Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty