Pro média

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je organizační součástí odboru protidrogové politiky. Zároveň je součástí mezinárodní sítě monitorovacích středisek Reitox a českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog - Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

Podrobné informace o činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS) a jeho pracovnících jsou uvedeny na www.drogy-info.cz - informačním portálu o ilegálních a legálních drogách, který NMS spravuje. Tiskové zprávy vydané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti jsou zveřejňovány na www.drogy-info.cz - na homepage v sekci press centrum. Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice jsou zveřejňovány na národním drogovém informačním portálu www.drogy-info.cz. Najdete tam všechny dosud vydané zprávy a jejich souhrny. Souhrn výroční zprávy je zveřejňován v dvouměsíčníku Zaostřeno na drogy, zpravidla v pátém čísle. Všechny výroční zprávy i jejich souhrny jsou k dispozici i v angličtině. Na stránkách drogy-info.cz najdete i odbornou literaturu a databázi zařízení, poskytujících služby v oblasti prevence, léčby a doléčování pro uživatele drog (a další služby z příbuzných oborů).

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti poskytuje garantované, objektivní, kvalitní, přesné a spolehlivé informace o problému drog v ČR. V rámci tzv. drogového informačního systému provádí, iniciuje a podílí se na monitorovacích a výzkumných aktivitách. Nástrojem pro plánování, koordinaci a rámcové hodnocení drogového informačního systému je Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS). Aktivity drogového informačního systému jsou zaměřeny na sběr, analýzu, syntézu a interpretaci informací na straně jedné a na jejich rozšiřování na straně druhé. Metodicky a koncepčně je tento systém v souladu s informačním systémem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA; to se týká zejména systému pěti klíčových indikátorů (5 KI), který tvoří základní metodologii a sadu dat o užívání drog a jeho následcích ve všech zemích sítě Reitox. Drogový informační systém se však neomezuje pouze na koncept klíčových indikátorů. Nejvýznamnější datové zdroje jsou uvedeny v Informační mapě datových zdrojů.

Klíčové indikátory:

(1) užívání drog v obecné populaci,

(2) problémové užívání drog,

(3) infekce spojené s užíváním drog,

(4) úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog,

(5) žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog.

Základní principy práce národního monitorovacího střediska lze shrnout do šesti hesel:

(1) přístup ´evidence based´ – tj. založený na vědeckých důkazech

(2) odbornost

(3) aplikace standardních ověřených postupů zaručujících srovnatelnost dat v čase a meziregionálně

(4) informační otevřenost

(5) horizontální a vertikální meziresortní, mezisektorová a mezioborová spolupráce

(6) komplexní a flexibilní přístup, zaměřený na řešení konkrétního problému.

Postup zpracování výročních zpráv o stavu ve věcech drog:

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR připravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti každoročně od března do října, za předcházející rok. Termín zveřejnění navazuje na předložení zprávy vládě a na zveřejnění Výroční zprávy o stavu drogové problematiky v Evropě. Zpráva se připravuje podle osnovy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA); to zaručuje srovnatelnost výročních zpráv o drogové problematice ve všech zemích EU a dalších zemích, které jsou členy sítě Reitox (kromě zemí EU to je Norsko a kandidátské země EU); i další země však usilují o zpracování výročních zpráv ve struktuře závazné pro členské země sítě Reitox. Vládě ČR je výroční zpráva předkládána po projednání v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zpráva je vydávána jako knižní publikace (distribuována stálým příjemcům, včetně cca 50 veřejných knihoven) a zveřejňována na stránkách drogy-info.cz.

Poprvé byla výroční zpráva podle osnovy EMCDDA v České republice zpracována za rok 2001 - tato zpráva byla vydána tiskem a zveřejněna v roce 2002. České výroční zprávy jsou, na rozdíl od Výročních zpráv o stavu drogové problematiky v Evropě, zpracovávaných EMCDDA , a výročních zpráv některých zemí sítě Reitox, v názvu označovány rokem, ze kterého pocházejí údaje (takže nejnovější zpráva je nyní Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2009, zveřejněná v listopadu 2010).  . Oproti tomu EMCDDA a některé další země v názvu zprávy uvádějí rok jejího vydání. Zpráva o drogové situaci v Evropě, národní zprávy všech zemí sítě Reitox, profily jednotlivých zemí (včetně nečlenů sítě Reitox), statistický bulletin, a řada dalších informací je k dispozici na stránkách EMCDDA. Distribuci zprávy o drogové situaci v Evropě v knižní podobě zajišťuje v ČR rovněž Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.