Pro média

21. 2. 2017 14:21

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s vězeňskou službou spouští pilotní projekt distribuce kondomů ve věznicích

PRAHA, 21.02.2017 – Na základě zahraničních zkušeností a doporučení řady mezinárodních organizací se v České republice realizuje pilotní projekt distribuce kondomů a informačních materiálů ve vězení. Do projektu, na jehož financování se spolupodílí Evropská komise, je kromě České republiky zapojeno 17 dalších zemí. Na pilotním projektu distribuce kondomů spolupracují Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády a Vězeňská služba ČR. Cílem projektu je předcházet šíření infekčních onemocnění, zejména HIV/AIDS, mezi vězni.

Od roku 2015 je na evropské úrovni realizován projekt HA-REACT (http://www.hareact.eu), který je spolufinancován Evropskou komisí. Do projektu je vedle řady evropských zemí zapojena také Česká republika, a to prostřednictvím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Projekt je zaměřen na problematiku infekčních onemocnění spojených s užíváním drog, primárně na přenos HIV infekce, hepatitidy typu C (HCV) a tuberkulózy (TB). Jedna z aktivit projektu se věnuje prevenci a snižování rizik přenosu infekčních onemocnění ve věznicích.

„Prostředí věznic je z hlediska rizika přenosu infekcí velmi specifické, je tam vysoká koncentrace osob, omezení soukromí, omezení možností způsobu trávení volného času, specifický přístup ke zdravotní péči. Také vězeňská populace je specifická, například podle našich studií až třetina vězňů před nástupem do vězení užívá injekčně nebo intenzivně nelegální drogy jako pervitin nebo opioidy. Ve vězení sice dochází ke snížení míry užívání drog, ale to neznamená, že se snižuje na nulu. Stejně tak nelze očekávat, že na nulu klesne sexuální aktivita osob ve vězení. V rámci tohoto projektu se ve spolupráci s vězeňskou službou chystáme v nejbližších týdnech spustit pilotní projekt distribuce kondomů a informačních materiálů o sexuálně přenosných infekcích ve vybrané věznici,“ uvedl Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.


Příklad ve světě

Distribuce kondomů ve vězení je běžně realizována cca ve dvou třetinách zemí Evropské unie. V ČR jsou kondomy bezplatně k dispozici zatím pouze v místnostech pro návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly, a to v cca polovině věznic v ČR. Kondomy jsou také dostupné ve vězeňských kantýnách.

„Ověřujeme způsob bezplatného diskrétního přístupu ke kondomům na standardních odděleních věznic. U nás je projekt v pilotní fázi, ale ve světě nejde o žádnou novinku. Distribuce kondomů ve věznicích je poměrně běžnou praxí v řadě zemí, např. v Německu, Švýcarsku, Španělsku, ale také v Austrálii či Kanadě,“ vysvětlil Viktor Mravčík.

Zavedení distribuce kondomů v prostředí věznic jako účinného a ověřeného postupu proti šíření infekčních chorob je doporučováno Světovou zdravotnickou organizací, Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu i programem OSN UNAIDS.


Prevence infekčních onemocnění

Problémové užívání drog, zejména injekční užívání drog, zvyšuje riziko přenosu infekčních onemocnění. Výsledky studií v ČR ukazují, že v posledních 12 měsících před nástupem do vězení užilo nějakou nelegální drogu 46 % a v posledních 30 dnech před nástupem 36 % dotázaných. Celkem 31 % respondentů uvedlo zkušenost s injekčním užitím drogy alespoň jednou v životě, ve vězení užilo drogu injekčně více než 7 % respondentů. Za problémové uživatele drog lze označit 31 % vězňů (tj. injekční užití drogy nebo opakované užití pervitinu, opioidů nebo kokainu v 30 dnech před nástupem do vězení), což v přepočtu na celou populaci odsouzených vězňů představuje 6200 osob.

„Vězeňská služba realizuje již teď řadu preventivních aktivit v oblasti infekčních onemocnění. Každý infikovaný nebo nemocný má přístup k péči a léčbě HIV/AIDS nebo virových hepatitid. Např. v počtu léčených vězňů pro hepatitidu typu C paří Česká republika k nejlepším zemím na světě. Mezi nejrizikovější chování z hlediska možnosti přenosu infekčních chorob ve věznicích patří injekční aplikace drog, tetování, piercing a nechráněný sex. Jedná se o aktivity, které jsou vězňům zpravidla zákonem zakázány. Nicméně, není v moci vězeňské služby žádné země na světě zcela zabránit těmto formám rizikového chování. Nadměrný důraz na represi situaci zpravidla ještě dále zhoršuje,“ dodal Mravčík.

„Prevence přenosu pohlavních nebo infekčních chorob je pro vězeňskou službu prioritou. Umístění automatů na kondomy spolu s dalšími aktivitami v rámci tohoto projektu je cesta, kterou v rámci celého balíčku preventivních aktivit podporujeme,“ uvedla kpt. Petra Kučerová, tisková mluvčí Vězeňské služby ČR.

Oblast snižování rizik (harm reduction) včetně snižování rizik užívání drog ve věznicích představuje nedílnou součást Národní strategie protidrogové politiky a Koncepce vězeňství do roku 2025.

Další odborné informace najdete na stránkách www.drogy-info.cz a www.hareact.eu.

Kontakty pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302 397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz

www.vlada.cz
www.drogy-info.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter