Pro média

29. 7. 2015 12:38

OECD: fakta o konzumaci alkoholu mezi dětmi a mladistvými

Praha, 14. 5. 2015 - Reakce národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z 12. 5. 2015 o konzumaci alkoholu mezi dětmi a mladistvými.

Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) přinesla smutná fakta o konzumaci alkoholu mezi mladistvými. Od roku 2002 u nás vzrostl počet patnáctiletých, kteří již mají zkušenosti salkoholem, ze 70 % na 94 %. Vtéto souvislosti je třeba připustit, že Česká společnost je kpožívání alkoholu dlouhodobě vysoce tolerantní. Vsoučasnosti se pohybuje až 20 % české populace za rizikovou hranicí konzumace. Jedná se tedy až o 1,7 milionu dospělých osob. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vtéto souvislosti uvádí, že na fakta škodlivosti alkoholu se dlouhodobě upozorňuje, zákon však není dostatečně vynucován. Změně neprospívá ani mediální podpora konzumace alkoholu ze strany některých významných osobností, paradoxně i některých lékařů.

Alkohol se u nás akceptuje vsoukromém i veřejném životě, přestože prokazatelně zvyšuje výskyt závažných onemocnění. „Na tuto skutečnost upozorňujeme již dlouhodobě. A to, ať už se jedná o zkušenost každého mladého Čecha či Češky, nebo o rizikovou konzumaci dospělých. Snapětím také očekáváme, že změny, které navrhujeme vakčních plánech, se budou skutečně aplikovat. U nás totiž není zákon dostatečně vynucován, jako je tomu vjiných zemích,“ uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Nedávná konference ve Sněmovně na téma alkohol a zdraví přinesla například slovy pana kardiologa Milana Šamánka a spisovatele Václava Budinského rozsáhlou diskuzi o zdraví prospěšných účincích alkoholu. Objevují se také další společenské články a debaty, které se snaží tento pozitivní impakt potvrdit. „Nejde jen o to, že alkohol při pravidelném užívání působí na stejné receptory, jako například kokain či jiné nelegální drogy, a vyvolává tak závislost, ale také o řadu dalších rizik pro konzumenta i společnost. Například jsou to finanční náklady spojené srizikovou konzumací, zvýšená míra užívání dalších drog a rostoucí kriminalita, a to včetně domácího násilí,“ vysvětluje Jindřich Vobořil stím, že požívání alkoholu je samozřejmě běžnou kulturní záležitostí a pomáhá nám občas se zrelaxovat, ale nelze popírat, že jsou s ním spojená rizika, zvláště u jeho častého a nadměrného užívání či užívání mezi mladistvými.

Vroce 2016 by u nás měl vplatnost vstoupit zákon, který má zpřísnit ochranu mladistvých před alkoholem. „Zpřísnění zákona je pouze jednostranné řešení. Dopad preventivních opatření bývá významný, proto je třeba dlouhodobě pracovat s vnímáním společnosti, respektive měnit přístup ke konzumaci alkoholu vrodinách, regulovat reklamu, investovat do výchovy dětí a do prevence mezi samotnými výrobci a konečnými prodejci alkoholu,“ říká Vobořil. Zpráva OECD význam prevence, vrámci analýzy o dopadech preventivních opatření, také potvrzuje.

Globálně patří užívání alkoholu a kouření spolu s vysokým krevním tlakem mezi tři nejvýznamnější rizikové faktory podílející se na celkové úmrtnosti. Vcelosvětovém měřítku již mluvíme o úmrtnosti 3,3 milionů osob ročně vdůsledku škodlivého užívání alkoholu. Jak také plyne ze zprávy OECD, problém s alkoholem je celosvětový. „OECD apeluje na všechny země a zdůrazňuje potřebu naléhavé akce vlád, proto očekávám, že akční plán, který připravujeme, nebude pouhým výčtem aktivit, ale bude mít skutečnou ambici tuto situaci změnit,“ souhlasí s OECD Vobořil a zdůrazňuje prevenci u dětí a mládeže, kde alkohol často tvoří tzv. vstupní drogu, díky které se významně zvyšuje riziko pozdějšího užívání nelegálních drog. „Pro mnoho mladých lidí představuje alkohol způsob zasvěcení do společenského života, často si tak při jeho pravidelné a nadměrné konzumaci neuvědomují jeho návykovost a dopady, které to na ně a na jejich okolí může mít,“ dodává Vobořil.

Alkohol (etanol) je psychoaktivní látka způsobující závislost, která je užívána po staletí vmnoha kulturách. Škodlivé užívání alkoholu je příčinou značné zdravotní, sociální a ekonomické zátěže ve společnostech, kde se užívá, a to vzávislosti především na množství vypitého alkoholu, vzorcích užívání alkoholu a také na kvalitě alkoholu.

Více informací: WHO Fact sheet on Alcohol, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/ (aktualizováno: leden 2015)

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Odbor protidrogové politiky

Office: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
M +420 728 302397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz
www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
www.drogy-info.cz
www.focalpoint.cz
www.czechdrugs.eu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter