Strategické dokumenty

26. 2. 2013 12:32

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

Akční plán schválený usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 47. Knižní publikace, ISBN ISBN 978-80-7440-051-3.

Účelem akčního plánu je detailněji rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, kterou vláda České republiky schválila svým usnesením č. 340 ze dne 10. května 2010. V příloze je Akční plán ve formě knižní publikace. Dokument v podobě předložené vládě je možno vyhledat v dokumentech vlády, data jednání a čísla usnesení vlády.

Akční plány plní funkci: 
  • implementačního nástroje strategie – určují konkrétní aktivity a výstupy, rozdělení odpovědnosti, termíny plnění a odhadované zdroje pro realizaci aktivit,
  • kontrolního nástroje realizace strategie – definují ukazatele dosažení stanovených cílů, ukazatele uskutečnění plánované aktivity a definují potřebné zdroje informací pro jednotlivé ukazatele,
  • usměrňujícího dokumentu pro realizaci protidrogové politiky různými subjekty působícími v dané oblasti – definují priority protidrogové politiky na období pokryté příslušným akčním plánem.
Akční plán na období 2010–2012 definuje následující priority:
  • zaměřit se na vysokou míru užívání zejména konopí a dalších legálních a nelegálních drog mezi mládeží a mladými dospělými, 
  • zaměřit se na vysokou míru problémového užívání opiátů a pervitinu formulací a aplikací programů specifických pro tuto cílovou skupinu, 
  • posílit protidrogovou politiku v oblasti legálních drog (alkoholu a tabáku), zejména její koncepční a koordinační mechanismy a oblast léčebných opatření, 
  • rozvíjet a zefektivnit celkové legislativní, finanční a koordinační mechanismy protidrogové politiky.

Akční plán obsahuje intervenční oblasti odpovídající 4 pilířům a 3 podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii 2010–2018: primární prevence; léčba a sociální začleňování; snižování rizik; snižování dostupnosti drog; koordinace a financování; monitoring, výzkum, hodnocení; mezinárodní spolupráce. Vzhledem k důležitosti systémového řešení problémů týkajících se užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) vznikla v tomto akčním plánu nová intervenční oblast: alkohol a tabák.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter