Strategické dokumenty

13. 11. 2015 17:01

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní.

Vláda ČR 9. listopadu 2015 projednala a usnesením č. 915 schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015−2018 pro oblast hazardního hraní (dále jen „Akční plán“).

Jedná se o historicky první Akční plán, zaměřený na tuto oblast integrované protidrogové politiky.

Účelem Akčního plánu je detailněji rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018, stanovit priority pro dané období a definovat opatření v klíčových technicko-organizačních oblastech.

Akční plán vychází ze souhrnu hlavních zjištění a doporučení zprávy o sociálně patologických dopadech hazardních her v České republice (Hazardní hraní v České republice a jeho dopady), kterou schválila vláda dne 15. září 2014, dále ze zahraničních zkušeností a doporučení a z výsledků diskuse pracovní skupiny pro přípravu akčního plánu pro oblast hazardního hraní, která realizovala SWOT analýzy situace v klíčových oblastech protidrogové politiky.

Akční plán stanovuje následující priority:

  • zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o hazardním hraní,
  • prevence rozvoje problémového hráčství,
  • včasný záchyt a intervence problémového hráčství,
  • zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami,
  • zvýšení dostupnosti poradenských a léčebných programů,
  • důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření,
  • redukce nelegálního provozování hazardních her,
  • realizace komplexní politiky voblasti hazardního hraní a její finanční zajištění,
  • pravidelný monitoring a vyhodnocování situace a dopadů regulace v oblasti hazardního hraní.
Akční plán obsahuje intervenční oblasti odpovídající pilířům a podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii protidrogové politiky 2010–2018.

Během průběžného hodnocení Akčního plánu k 31.12.2016 byla identifikována potřeba posílit kontrolní činnosti ve vztahu k dodržení zákazu hry pro osoby mladší 18 let. Změna Akčního plánu spočívá v doplnění nové aktivity Akčního plánu zaměřené na snížení počtu nezletilých účastnících se hazardních her. Vláda ČR proto 31. května 2017 projednala a usnesením č. 416 schválila změnu Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015−2018 pro oblast hazardního hraní.

Platnou verzi Akčního plánu lze nalézt v přiloženém dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter