Národní strategie a akční plány

14. 7. 2016 15:11

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek

Vláda České republiky schválila 22. června 2016 usnesením č. 567 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán 2016-2018 pro oblast nelegálních drog“).

Nový akční plán na období 2016–2018 byl zpracován v souvislosti s ukončením období platnosti Akčního plánu 2013–2015 a svými aktivitami a prioritami navazuje na předchozí akční plán a klade důraz na dokončení stěžejných aktivit pro protidrogovou politiku, které v průběhu předchozího akčního plánu nebyly dokončeny, stejně jako definuje nové úkoly vycházející se stávajících potřeb.

Priority stanovené Akčním plánem 2016–2018 pro oblast nelegálních drog vychází z průběžného hodnocení strategických cílů, ze závěrečného hodnocení plnění priorit předchozího akčního plánu a z provedené analýzy slabých stránek a problémů v jednotlivých oblastech protidrogové politiky.

Priority Akčního plánu 2016–2018 jsou následující:

- Snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi a mládeží.

- Snížit míru a rizikovost užívání drog a soustředit pozornost na vysokou míru užívání konopí a užívání návykových látek v prostředí noční zábavy.

- Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů.

- Zvýšit místní, časovou a finanční dostupnost specializované adiktologické péče.

- Snížit dostupnost prekurzorů pro nelegální výrobu pervitinu, nových syntetických látek a zneužívání léčivých přípravků s obsahem OPL.

- Zavést nový systém hodnocení dostupnosti a podpory specializovaných adiktologických služeb.

- Zlepšit reálnou koordinaci protidrogové politiky a koordinaci jejího financování.

Akční plán obsahuje intervenční oblasti odpovídající pilířům a podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii protidrogové politiky 2010–2018.

Nový akční plán na období 2016–2018 naleznete v připojeném dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter