Národní strategie a akční plány

13. 5. 2019 15:18

Hodnocení plnění Akčního plánu 2016–2018 v oblasti nelegálních návykových látek

Souhrnná zpráva o plnění akčního plánu byla 6. května 2019 projednána vládou jako materiál pro informaci.

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016–2018 schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 22. června 2016 č. 567, ve kterém zároveň uložila předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zpracovat a vládě předložit souhrnnou zprávu. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016–2018 v oblasti nelegálních návykových látek (dále „Souhrnná zpráva“) byla projednána a schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 26. března 2019. Vláda souhrnnou zprávu projednala 6. května 2019 jako materiál pro informaci pod č. j. 347/19.

Celkově se podařilo splnit 61 % (63 aktivit) všech aktivit, částečně bylo splněno 24 % (24 aktivit), nesplněných bylo 15 % (15 aktivit). Zejména v oblastech Léčba a sociální začleňování uživatelů návykových látek a Specifická primární prevence užívání návykových látek se zcela nepodařilo splnit většinu aktivit, splněno bylo pouze 24 % (v oblasti léčby a sociálního začleňování), resp. 38 % aktivit (v oblasti specifické primární prevence). Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této souhrnné zprávy.

Souhrnnou zprávu naleznete v připojeném dokumentu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter