Národní strategie a akční plány

17. 7. 2020 10:48

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Národní strategie schválená usnesením vlády č. 1305 ze dne 22. 12. 2004, evaluace národní strategie, akční plány a jejich vyhodnocení.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 byla v pořadí již čtvrtým strategickým dokumentem protidrogové politiky za dobu existence České republiky. Z hlediska lepší implementace strategie do praxe byl poprvé zaveden nový nástroj (uplatňovaný v řadě zemí EU) – akční plány. Pro období platnosti této národní strategie byly sestaveny a vládou České republiky přijaty dva akční plány:

  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006
  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky období 2007 až 2009.
Strategie byla schválena usnesením vlády č. 1305 ze dne 22. 12. 2004; byla vydána jako knižní publikace - ISBN 80-86734-39-0.

Národní strategie byla v období od května 2009 do března 2010 evaluována. Šlo o interní evaluaci zajišťovanou RVKPP, podíleli se na ní odborníci a subjekty odpovědné za implementaci aktivit protidrogové politiky. Zpráva z evaluace popisuje úroveň a stav dosažení jednotlivých strategických cílů na období 2005-2009 v širších souvislostech – identifikaci možných faktorů, které mohly dosažení strategických cílů ovlivnit, a to ve fázi formulování i ve fázi implementace protidrogové politiky. Ukázalo se, že charakter a potenciál aktivit, které byly obsaženy v akčním plánu, a rovněž úspěšnost implementace těchto aktivit koresponduje s úrovní dosažení strategických cílů, k jejichž dosažení dané aktivity přispívaly. Zpráva z evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009 byla předložena vládě ČR dne 14. června 2010 jako materiál pro informaci.

V průběhu platnosti strategie bylo také vyhodnoceno plnění obou akčních plánů a zprávy o plnění byly rovněž předloženy vládě ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter