Strategické dokumenty

19. 2. 2016 12:57

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Strategie byla schválena usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010. Knižní publikace, ISBN 978-80-7440-045-2.

Vláda projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 na svém jednání dne 10. 5. 2010; materiál předložený pod č.j. 431/10 vláda schválila. Usnesení vlády č. 340 ze dne 10. května 2010 najdete na těchto stránkách v části Jednání vlády - Dokumenty vlády - 2010-05-10.

Plné znění schválené Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 najdete v elektronické knihovně vlády (ODOK). Dokument připojený k této zprávě obsahuje národní strategii ve formě knižní publikace.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (dále jen „Národní strategie 2010-2018“) navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog.

Oproti předchozí střednědobé strategii je Národní strategie 2010-2018 navržena jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž reflektuje požadavek dlouhodobé kontinuity protidrogové politiky vlády. Národní strategie 2010-2018 stejně jako předchozí strategie definuje základní východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení problému užívání drog, principy a přístupy, na kterých protidrogová politika České republiky staví. V souladu se svým dlouhodobým charakterem definuje strategie v obecné rovině 4 základní cíle: (i) snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi, (ii) snížit míru problémového a intenzivního užívání drog, (iii) snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost, (iv) snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi. Podrobnější definování dílčích cílů, nástrojů a aktivit k dosažení strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období bude úkolem a obsahem tří navazujících akčních plánů na období platnosti strategie, každého v délce 3 let.

Národní strategie 2010-2018 byla konzultována v sedmi pracovních skupinách (pro primární prevenci, léčbu a sociální začleňování, snižování rizik, potlačování nabídky, koordinaci a financování, pro monitoring, výzkum, hodnocení a pro mezinárodní spolupráci), které byly zřízeny za účelem tvorby strategie a prvního akčního plánu její realizace. Zřízení skupin schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) svým usnesením č. 03/0609. Účastníky pracovních skupin byli zástupci jednotlivých resortů, krajů a další odborníci z relevantních oblastí protidrogové politiky. Návrh Národní strategie 2010-2018 poté projednal Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP dne 14. ledna 2010 a 31. března 2010 jej projednala RVKPP, která návrh strategie doporučila předložit k projednání vládou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter