Strategické dokumenty

19. 2. 2016 16:25

První revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem.

Usnesením vlády č. 746 z 15. září 2014, kterým byla schválena Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardního hraní v ČR, bylo uloženo národnímu protidrogovému koordinátorovi předložit do 31. prosince 2014 revizi Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (dále „NSPP“) tak, aby integrovala politiku v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství.

Usnesením vlády č. 916 z 12. prosince 2012 byl schválen Plán nelegislativních úkolů vlády pro I. pol. 2013, ve kterém byl zahrnut úkol pro ministra zdravotnictví předložitdo 30. června 2013 Národní akční plán k omezení škod způsobených alkoholem. Na základě usnesení vlády č. 157 z 8. září 2013 a usnesení vlády č. 157 z 12. března 2014 došlo ke změně úkolu na předložení Národní strategie omezení škod způsobených alkoholem a k posunu splnění úkolu s termínem do 31. března 2014. Na základě žádosti ministra zdravotnictví byl usnesením vlády č. 423 z 4. června 2014 uvedený úkol zrušen s tím, že strategie omezení škod způsobených alkoholem bude integrována do NSPP.

V souvislosti s uvedenými kroky Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala návrh na revizi NSPP, ve kterém je do NSPP integrováno téma alkoholu (na jednání 28. května 2014 usnesením č. 07/0514) a hazardního hraní a prevence patologického hráčství (na jednání 2. července 2014 usnesením č. 07/0714).

Začleněním problematiky užívání legálních drog, nelegálních drog a závislostního chování, jako je hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu je vytvořen základ tzv. integrované protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto témat paralelně a odděleně.

Revidovanou NSPP naleznete v připojeném dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter