Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro řešení otázek monitorování situace v oblasti celého spektra látkových i nelátkových závislostí a jejich následků. Byl zřízen usnesením RVKPP č. 296 ze dne 26. března 2003 jako Poradní výbor pro sběr dat o drogách a následně v souladu s principy integrované protidrogové politiky tématicky rozšířen a přejmenován usnesením RVKPP č. 04/0315 ze dne 3. března 2015 na Poradní výbor pro sběr dat o závislostech.

Členové

Předseda výboru

PhDr. Ladislav Csémy - Národní ústav duševního zdraví

Členové

 • Ministerstvo financí - Mgr. Karel Blaha
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Mgr. Eva Heisslerová 
 • Ministerstvo spravedlnosti, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR - Ing. Michal Řeháček
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Vladimír Sklenář
 • Ministerstvo vnitra - neobsazeno
 • Ministerstvo zdravotnictví - Mgr. Jarmila Vedralová 
 • Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (Úřad vlády České republiky) - MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 
 • A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogové závislosti - Mgr. Jiří Richter
 • Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně - MUDr. Petr Popov
 • Národní protidrogové centrála SKPV Policie ČR - pplk. Ing. Petr Kočí
 • Generální ředitelství cel - kpt. Bc. Marek Sokol
 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze - MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - Ing. Blanka Nechanská
 • Asociace krajů ČR - neobsazeno
 • Ústav epidemiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Jednání v roce 2018

Termíny jednání v roce 2018 budou zveřejněny po jejich schválení.

Podrobnější informace (včetně zápisů z jednání z předchozích let) jsou zveřejněny na národním drogovém informačním portálu drogy-info.cz.

Kontakt

MUDr. Viktor Mravčík
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 296 153 267
e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz

Připojené dokumenty