Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 6. 2009 13:38

Evropská konference o nových cestách k překonávání genderových stereotypů

se konala 27. května 2009 v Praze.

Účastníci  konference  konstatovali,  že  hlavní  překážkou v prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže není v rámci Evropské unie legislativa, ale především předsudky a stereotypy, které brání ženám i mužům v jejich svobodné volbě a rozhodování o jejich životě.
 
Konference zdůraznila význam, který je při vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže třeba věnovat překonávání genderových stereotypů. Na konferenci členské státy EU představily své inovativní postupy, nástroje a způsoby v oblasti vzdělávání, médiích a v rozhodovacích procesech, kterými lze v evropském kontextu docílit pozitivní změnu veřejného mínění.
 
V oblasti vzdělávání jde zejména o:
- umožnění vzdělávání dívek a chlapců v oborech pro ně netradičních, jejich povzbuzování ve výběru těchto oborů,
- genderově senzitivní výuku,
- zařazení problematiky rovných příležitostí do výuky na   školách,
- vzdělávání učitelů, výchovných poradců na školách   v genderové problematice.
 
V oblasti médií jde zejména o:
- účinné zamezení šíření sexistické reklamy – např. Radou pro   reklamu, ombudsmanem,
- vytvoření kodexu zabraňujícího šíření reklamy vytvářející   nežádoucí obraz o ženách,
- spolupráci reklamních agentur se samoregulačními   organizacemi a širokou veřejností, 
- zvýšení zastoupení žen v Radách pro reklamu, pro   rozhlasové a televizní vysílání apod.,
- pozitivní ženské vzory v ekonomice i v politice – např.   medializace nejlepších manažerek, podnikatelek, starostek,   úspěšných političek na všech úrovních řízení.
 
V rozhodovacích procesech jde zejména o:
- zvýraznění ženských kandidátek do voleb – plakáty,   informační a podpůrné akce,
- vyrovnané zastoupení žen na kandidátkách politických   stran – ženy na volitelných místech,
- zvýrazňování úspěšných žen v ekonomice a v politice jako   vzoru,
- manažerské kurzy, kurzy pro začínající političky – překonání   mužské dominance.
 
Konference se zúčastnilo více než 100 osob z členských a kandidátských zemí Evropské unie, včetně účasti na úrovni náměstků ministrů, do jejichž působnosti patří problematika rovných příležitostí pro ženy a muže. Konference významně přispěla k výměně zkušeností mezi členskými státy o praktických nástrojích pro překonávaní genderových stereotypů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty