Aktuality

7. 9. 2021 17:00

Česká republika před Výborem OSN pro práva dítěte

Ve dnech 6. a 7. září 2021 se uskutečnilo jednání Výboru OSN pro práva dítěte, který sleduje naplňování Úmluvy o právech dítěte Českou republikou. Česká delegace vedená zmocněnkyní vlády pro lidská práva Helenou Válkovou na něm představila kroky, které v posledním desetiletí učinila Česká republika při plnění svých závazků plynoucích z Úmluvy. Vzhledem k pandemické situaci se jednání konalo online, kdy česká delegace byla shromážděna v Praze a samotný Výbor v sídle OSN v Ženevě.

V úvodu jednání se zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková zaměřila zejména na pokrok, kterého bylo dosaženo v uplynulých letech. Konkrétně zmínila Národní strategii práv dětí na léta 2021 – 2029, kterou vláda schválila v srpnu 2020, jejímž cílem je vytvoření systému spolupráce zajišťující ochranu dětí a zároveň zkvalitnění života všech dětí a rodin, primárně však dětí nacházejících se v obtížné životní situaci. Právům specifických skupin dětí se pak věnují i např. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025Strategie romské rovnosti začlenění a participace 2021 - 2030 či Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030, které vláda schválila v tomto roce.

Za úspěch lze podle zmocněnkyně pro lidská práva považovat i novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou již schválila Poslanecká sněmovna a nyní ji projednává Senát.  Novela přináší zákaz umisťování dětí do tří let do institucionální péče. Podobně byly v minulých letech přijaty např. novely bránící dětským dluhům či posilující jejich ochranu před trestnými činy v sexuální oblasti.

Během dvoudenního jednání zástupci jednotlivých resortů zodpovídali dotazy členů Výboru OSN pro práva dítěte týkající se především ochrany práv ohrožených dětí, především dětí v institucionální péči, romských dětí, dětí-cizinců či dětí se zdravotním postižením. Výbor zajímala opatření, kterými Česká republika těmto dětem zajišťuje rovnou ochranu jejich práv, omezuje jejich umísťování do ústavní péče a podporuje jejich sociální ochranu, přístup ke službám, zdravotnictví či vzdělávání. Výbor se rovněž věnoval ochraně dětí v soudním řízení, slyšení jejich názoru a jejich procesním právům, ať již např. při rodinných problémech nebo při konfliktu se zákonem.

Zmocněnkyně pro lidská Helena Válková v závěru jednání ocenila konstruktivní dialog i důkladnou přípravu všech zúčastněných. „Jsme přesvědčeni, že Česká republika učinila pokrok v mnoha oblastech týkajících se práv dětí, ať už se jedná o legislativu či posílení systematické spolupráce institucí zaměřených na ochranu dětí,“ řekla. Zároveň ale zdůraznila, že se Česká republika bude zabývat problémy, o kterých se na jednání diskutovalo a bude se nadále snažit zlepšit situaci tam, kde je to třeba.

Na základě podkladů získaných během dvoudenního jednání vydá Výbor OSN pro práva dítěte koncem září doporučení specifikující témata i problémy, na které by se měla Česká republika v oblasti práv dětí do dalšího období zaměřit.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter