Aktuality

21. 1. 2020 12:59

Rada vlády pro lidská práva schválila podnět k odškodnění osob odsouzených k ochrannému dohledu a projednala plnění svých priorit

V pondělí 20. ledna se sešla Rada vlády pro lidská práva, aby pokračovala ve svém prvním řádném jednání v tomto roce. Přijala usnesení k odškodnění osob, kterým byl uložen v době nesvobody ochranný dohled, předlužení osob v České republice, vězeňství, i postavení osob bez státní příslušnosti.

Rada vlády pro lidská pro lidská práva („Rada“) pod vedením své výkonné místopředsedkyně, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové, pokračovala ve svém programu schváleném ve čtvrtek 16. ledna. V úvodu se zabývala podnětem k odškodnění osob, kterým byl uložen a vykonán ochranný dohled. Ve svém usnesení pak doporučila vládě, aby ministryni spravedlnosti uložila připravit analýzu možnosti, jak poskytnout těmto osobám odškodnění ve smyslu zákona o soudních rehabilitacích.

Rada se dále zaměřila na postup při plnění svých priorit schválených v květnu 2019. Jejich rozpracováním byly pověřeny jednotlivé výbory - pracovní orgány Rady. Na základě jejich podnětů Rada projednala a schválila několik usnesení.

Rada doporučila vládě přijmout opatření proti předlužení obyvatel České republiky a uložit ministryni spravedlnosti předložit novelu nařízení vlády o nezabavitelných částkách zvyšující nezabavitelnou částku a měnící její výpočet v součinnosti s ministryní práce a sociálních věcí, a dále předložit návrh řešení umožňující rozšířit výpis z centrální evidence exekucí o informace o věřiteli a vymáhané částce, včetně příslušenství. Zároveň Rada doporučila ministryni spravedlnosti podpořit navrženou novelu občanského soudního řádu upravující zrušení exekučního postižení daňového bonusu.

V souvislosti se snižováním finančních prostředků v oblasti vězeňství Rada upozornila vládu na nutnost komplexně posílit systém poskytování postpenitenciární péče u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody za účelem zvýšení pravděpodobnosti jejich bezproblémového začlenění do společnosti, včetně dostatečného finančního zabezpečení. Rada také vládě doporučila, aby finančně podpořila odborné zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody v zájmu snížení jejich recidivy po propuštění z výkonu trestu.

Rada se zabývala i postavením osob bez státní příslušnosti a konstatovala, že současná právní úprava i aplikační praxe týkající se postavení a základních práv těchto osob je nedostatečná a vede k porušování jejich práv. Doporučila přijetí komplexní právní úpravy plně provádějící závazky plynoucí z Úmluvy z roku 1954 a obsahující definici osoby bez státní příslušnosti v souladu se zmíněnou Úmluvou, nastavení řízení ve věci určování osob bez státní příslušnosti, úpravu právního postavení žadatelů o status osoby bez státní příslušnosti a úpravu právního postavení osob, kterým byl tento status přiznán. V souvislosti s tím Rada vyzvala Ministerstvo vnitra, aby v rámci probíhajícího meziresortního připomínkového řízení k novele zákona č. 325/1999 Sb., o azylu přihlédl k požadavku na zpracování odpovídající komplexní právní úpravy.

V závěru jednání se Rada seznámila s doporučeními Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie k vládní strategii Digitální Česko a v oblasti digitální ekonomiky obecně.
Pracovní skupina, která vznikla v září 2019, ve svých doporučeních sice vítá snahy o digitalizaci státní správy, ale zároveň upozorňuje na nutnost zohlednit i potřeby některých potenciálně ohrožených skupin klientů veřejné správy (např. seniorů). V tomto ohledu bude pracovní skupina nejen monitorovat tyto potřeby, ale i navrhovat korespondující úpravy či doplnění vládní strategie.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter