Aktuality

21. 3. 2013 10:00

Vláda projednala a vzala na vědomí Závěrečná doporučení Výboru OSN proti mučení

Vláda na svém zasedání dne 20. března 2013 projednala závěrečná doporučení Výboru OSN proti mučení adresovaná České republice v loňském roce.

Výbor je kontrolním orgánem Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, k níž Česká republika přistoupila již v roce 1988. Česká republika pravidelně Výboru předkládá zprávu o opatřeních přijatých k realizaci Úmluvy. Zpráva je poté Výborem projednána za účasti delegace České republiky a Výbor následně státu adresuje svá doporučení ke zlepšení naplňování Úmluvy. Aktuální doporučení navazují na projednání 4. a 5. periodické zprávy České republiky v květnu loňského roku.

Přijatá doporučení se týkají širokého okruhu témat – zlepšení podmínek ve věznicích, včetně mimo jiné i zrušení povinnosti vězňů podílet se na náhradě nákladů spojených s trestem odnětí svobody, zajištění kontroly a dohledu nad umisťováním osob do psychiatrických zařízení a zlepšení podmínek jejich pobytu; zajištění efektivní ochrany cizinců, azylantů, osob bez státní příslušnosti a národnostních menšin (zejm. Romů); začlenění romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu; upuštění od chirurgických kastrací a přijetí opatření k prevenci před nedobrovolnými sterilizacemi romských žen.

Vláda vzala Závěrečná doporučení Výboru na vědomí. Uložila všem členům vlády a zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby průběžně zajišťovali jejich naplnění, a doporučila předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu zohlednit doporučení při činnosti Parlamentu ČR. Ministru vnitra, ministru spravedlnosti a zdravotnictví byl dále uložen úkol do konce dubna 2013 informovat o doporučeních v rámci jejich působnosti zainteresované odborníky.

V přijatém unesení vlády je dále zakotven zcela nový mechanismus pravidelného informování zmocněnkyně vlády pro lidská práva jakožto předsedkyně Rady vlády pro lidská práva ze strany všech členů vlády o realizaci Závěrečných doporučení i jiných aktivitách směřujících k naplnění Úmluvy. Hlavním účelem opatření je zabezpečit, že Rada bude mít úplné, přesné a aktuální údaje nezbytné ke sledování vnitrostátního naplňování Úmluvy. Na jejich základě pak může vládě směřovat své podněty ke zlepšení situace.

V neposlední řadě vláda uložila ministru spravedlnosti ve spolupráci s ministrem vnitra zpracovat a vládě předložit do 30. června 2013 návrh právní úpravy použití slzotvorných prostředků příslušníky Policie ČR a Vězeňské služby ČR v uzavřených prostorách. Jde především o zákaz užití slzotvorných prostředků ve formě spreje či mlhy, zpřísnění podmínek užití slzotvorných prostředků ve formě tzv. tekuté střely jakožto zcela mimořádného krajního opatření a zpřesnění postupu jejich aplikace, zejm. zabezpečení okamžitého přístupu k lékaři každé osobě, která byla tímto slzotvorným prostředkem zasažena. Absence této právní úpravy byla dlouhodobě kritizovaná i Evropským výborem pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Další periodická zpráva o naplňování Úmluvy má být Výboru podána v roce 2016.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter