Aktuality

17. 12. 2007 12:34

Zasedání Rady vlády ČR pro lidská práva - 13. prosince 2007

Třetí zasedání Rady vlády ČR pro lidská práva v roce 2007 bylo věnováno některým klíčovým otázkám lidských práv, zejména pak problému nucené sterilizace žen prováděných v rozporu s právem.

Otázku nucených sterilizací projednávala Rada již v květnu 2006, kdy podnět, předložený Výborem pro lidská práva a biomedicínu, vrátila výboru k dopracování. Nyní Rada podnět projednávaný za účasti veřejného ochránce práv a zástupkyně Spolku sterilizovaných žen schválila takřka jednomyslně. Rada tedy doporučuje vládě, aby ženám, které byly protiprávně sterilizovány, byla vyslovena omluva ze strany státu. Zároveň navrhuje vznik speciální komise za účelem šetření týkající se provádění sterilizací od roku1966. Tato komise by měla do poloviny roku 2008 předložit vládě zprávu o výsledcích své činnosti.

Rada dále konstatuje, že výše jistot (podmínka pro vydání předběžného opatření soudu v občanském soudním řízení) v neobchodních věcech je velmi neadekvátní (50,000 Kč) a vydání předběžného opatření je tedy pro podstatnou část občanů zcela nedostupné. Doporučuje proto Ministerstvu spravedlnosti snížení této částky na 20,000 Kč.

Rada se zabývala i situací cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně a ztratili své zaměstnání. Navrhuje zavedení tzv. ochranných lhůt, které mají sloužit k tomu, aby po skončení pracovního poměru, pro který bylo cizinci vydáno pracovní povolení, si cizinec mohl hledat zaměstnání jiné a nebyl nucen vycestovat, případně „přejít do ilegality“. Kromě toho je navrhováno umožnit cizincům po dobu trvání této ochranné lhůty využít služeb zaměstnanosti, tedy zařazování těchto cizinců do evidence uchazečů o zaměstnání a vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Již minule projednávaný podnět Výboru pro práva dítěte k rozvodovému uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou pro práva dítěte byl na tomto jednání schválen. Podnět směřuje zejména k tomu, aby byla stanovena 15ti denní lhůta pro rozhodování odvolacích soudů o odvoláních proti předběžným opatřením v opatrovnických věcech. Podnět navrhuje řešení konfliktní rozvodové situace rodičů - pro děti z těchto rodin by v budoucnu měla být zajištěna nabídka vhodných prostředí jako forma krizové intervence. Umístění dítěte mimo rodinu bude využíváno jako krajní řešení v případě bezprostředního ohrožení dítěte. Rada tímto podnětem také v neposlední řadě poukazuje na nutnost rozšiřovat vzdělávání soudců opatrovnických sporů i odborníků, kteří pracují s ohroženými dětmi.

Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny navrhuje částečně transformovat stávající strukturu výborů Rady. Rada jednala o možnosti zřízení Výboru pro odstranění diskriminace sexuálních menšin a Výboru pro náboženské svobody. Jednání bude pokračovat na dalším zasedání Rady v únoru 2008.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter