Aktuality

24. 9. 2007 14:47

Zasedání Rady vlády ČR pro lidská práva dne 9. října 2007 ve 13,00

Dne 9. října 2007 proběhlo druhé zasedání Rady vlády ČR pro lidská práva v tomto roce. Předseda Rady, vládní zmocněnec pro lidská práva Ing. Jan Litomiský, přivítal nově jmenované členy zastupující v Radě občanskou a odbornou veřejnost a akademickou obec. Tyto osobnosti jmenovala vláda v září 2007 na období čtyř let.

Rada se na tomto zasedání věnovala dvěma hlavním tématům – právům pacientů v souvislosti s opatřeními omezujícími jejich pohyb v zařízeních zdravotní péče a otázkám porozvodového uspořádání péče o děti.

Jasnou většinou hlasů schválila Rada Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu k právní úpravě používání opatření omezujících pohyb pacientů při poskytování zdravotní péče. Rada považuje za z hlediska ochrany lidských práv za nedostatečné, že v České republice není v současné době používání omezovacích prostředků při poskytování zdravotní péče upraveno zákonem. Použití opatření omezujících pohyb osob je zásahem do osobní svobody, soukromí osoby a do svobody pohybu, čili do lidských práv zakotvených v Listině základních práv a svobod. Tato práva lze omezit jen za podmínek stanovených zákonem. Rada proto navrhuje, aby tato omezení byla explicitně zakotvena, a to buď ve stávajícím zákoně o péči o zdraví lidu, nebo v připravovaném zákoně o zdravotních službách. Zákonná ustanovení by přitom měla respektovat zásady použití omezovacích opatření vyjádřené v podnětu. O předložení podnětu vládě byl požádán zmocněnec vlády pro lidská práva jako předseda Rady. Text podnětu je k dispozici na webových stránkách Rady.

Rada dále projednala Podnět Výboru pro práva dítěte ve věci porozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Výbor pro práva dítěte reaguje na některé kritické aspekty situace dětí rozvedených rodičů. Navrhuje například zakotvit institut mediace jako součást rodinného práva či zajistit nabídku vhodných prostředí pro děti vyžadující krizovou intervenci z důvodu konfliktního řešení porozvodové situace rodičů. Po konstruktivní diskusi za účasti zástupců Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí Rada rozhodla, že projednávání podnětu přeruší do příštího zasedání. V mezidobí budou návrhy Výboru pro práva dítěte ve spolupráci s uvedenými resorty upřesněny; Rada bude v projednávání podnětu pokračovat v opět v prosinci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter